ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

 

 

 1. 1. Σχέδιο νόμου: Οι πίνακες με τίτλους:

 

 1. «Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015»
 2. «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015»
 3. «Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις»  
 4. «Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)» 
 5. «Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015»
 6. «Κοινωνικός Προϋπολογισμός» 

αντικαθίστανται με τους κατωτέρω αντίστοιχης ονομασίας πίνακες:

 

 

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

% ΑΕΠ

1.

Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης

770

600

448

306

71

2.195

0,9%

1.

1

Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 ως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

350

170

200

200

50

970

0,4%

1.

2

Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών

100

250

50

60

0

460

0,2%

1.

3

Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)

245

35

28

21

21

350

0,2%

1.

4

Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών

75

145

170

25

0

415

0,2%

2.

Μειώσεις λειτουργικών δαπανών

190

92

161

323

370

1.136

0,5%

2.

1

Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου

20

20

0

0

0

40

0,0%

2.

2

Παρακράτηση 11% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)

130

0

0

0

0

130

0,0%

2.

3

Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ

40

0

0

0

0

40

0,0%

2.

4

Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο

0

42

61

23

20

146

0,1%

2.

5

Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

0

30

100

300

350

780

0,3%

3.

Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων

540

150

200

200

150

1.240

0,5%

3.

1

Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

290

50

50

50

50

490

0,2%

3.

2

Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων Γενικής Κυβέρνησης και μείωση των επιχορηγήσεων

250

100

150

150

100

750

0,3%

4.

Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

414

329

298

274

1.314

0,6%

4.

1

Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

0

0

120

120

0

240

0,1%

4.

2

Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

0

119

28

41

147

335

0,1%

4.

3

Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων

0

25

25

25

25

100

0,0%

4.

4

Μείωση σε δαπάνες προσωπικού

0

200

75

39

38

352

0,2%

4.

5

Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων

0

70

81

72

64

287

0,1%

5.

Μείωση αμυντικών δαπανών

0

200

333

333

334

1.200

0,5%

5.

1

Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών

0

0

133

133

134

400

0,2%

5.

2

Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 800 εκατ. € που αφορούν τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)

0

200

200

200

200

800

0,3%

6.

Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας

60

204

149

203

363

979

0,4%

6.

1

Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο

40

0

0

0

0

40

0,0%

6.

2

Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, και (ΙΙΙ) περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους

20

20

10

15

75

140

0,1%

6.

3

Νέος χάρτης υγείας

0

64

64

38

38

204

0,1%

6.

4

Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων

0

50

75

150

150

425

0,2%

6.

5

Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας

0

70

0

0

100

170

0,1%

7.

Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

250

493

200

100

100

1.143

0,5%

7.

1

Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

35

208

100

100

100

543

0,2%

7.

2

Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση

30

10

0

0

0

40

0,0%

7.

3

Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011)

100

30

0

0

0

130

0,1%

7.

4

Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα

85

245

100

0

0

430

0,2%

8.

Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών

1.188

1.230

1.025

1.010

700

5.153

2,2%

8.

1

Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παρόχων κοινωνικών επιδομάτων

345

251

65

0

0

661

0,3%

8.

2

Αυστηρός έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων

330

251

130

80

50

841

0,4%

8.

3

Μείωση των εφάπαξ συνταξιούχων σύμφωνα με τις εισφορές

250

100

0

0

0

350

0,2%

8.

4

Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων

50

310

200

200

100

860

0,4%

8.

5

Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κ.τ.λ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1.700 €

88

88

0

0

0

176

0,1%

8.

6

Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)

50

50

0

0

0

100

0,0%

8

7

Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων

25

80

120

180

220

625

0,3%

8.

8

Μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας

0

100

50

30

30

210

0,1%

8.

9

Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων

0

0

460

520

300

1.280

0,5%

8.

10

Μείωση επιχορηγήσεων για ΤΑΠ-ΟΤΕ

50

0

0

0

0

50

0,0%

9.

Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής

629

259

714

1.139

504

3.245

1,4%

9.

1

Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας

455

0

0

0

0

455

0,2%

9.

2

Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

9.

3

Αύξηση της εισφοράς του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας

74

219

4

4

4

305

0,1%

9.

4

Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ

0

40

60

185

0

285

0,1%

9.

5

Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ

0

0

150

450

0

600

0,2%

9.

6

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής

0

0

500

500

500

1.500

0,6%

10.

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

0

0

878

975

1.147

3.000

1,2%

10.

1

ΦΠΑ

0

0

250

244

200

694

0,3%

10.

2

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

0

0

125

244

400

769

0,3%

10.

3

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

0

0

250

244

400

894

0,4%

10.

4

Περιορισμός λαθρεμπορίου

0

0

162

146

80

389

0,2%

10.

5

Άλλοι φόροι

0

0

91

97

67

255

0,1%

11.

Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα

2.017

3.678

156

685 

0

6.535

2,9%

11.

1

Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών

0

380

0

0

0

380

0,2%

11.

2

Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8000 € για ηλικίες 30-65 ετών

338

1.012

0

0

0

1.350

0,6%

11.

3

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1.367

0

0

0

0

1.380

0,6%

11.

4

Εισαγωγή ειδικού τέλους στους ελεύθερους επαγγελματίες

300

100

0

0

0

400

0,2%

11.

5

Αύξηση   τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους

0

220

0

0

0

220

0,1%

11.

6

Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011

300

700

0

0

0

1.000

0,4%

11.

7

Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας

0

445

0

355

0

800

0,3%

11.

8

Έσοδα από αυθαίρετα

300

-200

0

0

0

100

0,0%

11.

9

Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες

150

150

0

0

0

300

0,1%

11.

10

Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών

150

-100

-50

0

0

0

0,0%

11.

11

Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης

250

315

0

0

0

565

0,2%

11.

12

Αύξηση των τελών κυκλοφορίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

11.

13

Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πισίνες

150

-150

0

0

0

0

0,0%

11.

14

Βαθμιαία εναρμόνιση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης με το φόρο πετρελαίου κίνησης

-188

-394

206

 

330

0

-46

0,0%

11.

15

Kατάργηση του 10% της επιστροφής φόρου από αποδείξεις από 1/1/2012

-1.200

1.200

0

0

0

0

0,0%

12.

Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ

150

355

345

350

305

1.505

0,6%

12.

1

Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ

150

250

175

170

160

905

0,4%

12.

2

Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών

0

105

120

130

145

500

0,2%

12.

3

Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

0

0

50

50

0

100

0,0%

13.

Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ

950

-446

0

0

0

504

0,2%

13.

1

Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ

950

-600

0

0

0

350

0,2%

13.

2

Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ

0

154

0

0

0

154

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

6.744

7.029

4.738

5.721

4.118

28.351 (1) 

12,1%

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

4.058

2.962

2.675

2.583  

2.222  

14.274

6,1%

 

 

ΕΣΟΔΑ

2.686

4.067

2.063

3.139  

1.896  

14.077

6,0%

ΑΕΠ

225.449

228.390

235.523

242.886

251.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ποσό 800 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων

 


Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πραγμ/σεις

Πραγμ/σεις

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Ι. Έσοδα

50.585

54.259

57.967

60.844

62.005

63.252

64.956

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

48.545

51.187

54.042

56.229

57.212

59.407

61.318

α. Τακτικά έσοδα

52.307

54.383

55.592

57.668

59.058

61.280

63.596

1. Άμεσοι φόροι

21.431

20.223

20.554

21.711

22.035

22.844

23.980

2.Έμμεσοι φόροι

28.293

31.043

30.219

31.243

32.577

34.237

35.254

3. Απολήψεις από Ε.Ε.

264

320

185

148

165

174

176

4. Μη φορολογικά έσοδα

2.319

2.797

4.634

4.566

4.281

4.025

4.186

β. Μη τακτικά έσοδα

1.190

1.786

2.250

2.258

1.900

1.927

1.580

γ. Επιστροφές φόρων

4.952

4.982

3.800

3.697

3.746

3.800

3.858

2. Έσοδα ΠΔΕ

2.040

3.072

3.925

4.615

4.793

3.845

3.638

α. Εισροές ΕΣΠΑ

1.734

2.634

3.192

3.616

3.842

2.910

2.730

β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)

123

167

530

788

746

732

706

γ. Ίδια έσοδα

183

271

203

211

205

203

202

ΙΙ. Δαπάνες

84.215

75.690

79.021

78.771

82.837

82.413

84.749

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

74.627

67.243

71.471

71.071

75.137

74.713

77.049

α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)

58.043

51.656

52.049

50.668

51.647

50.050

50.646

1. Μισθοί και συντάξεις

24.487

22.139

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)

17.779

15.747

17.414

15.172

16.137

15.247

15.370

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

9.326

8.107

7.261

7.459

7.327

6.981

6.791

4. Αποδόσεις προς τρίτους

6.452

5.663

5.162

5.622

5.967

6.096

6.205

5. Μη κατανεμημένες δαπάνες

0

0

0

50

50

100

100

6. Αποθεματικό

0

0

580

1.520

1.490

1.155

1.720

β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση

484

827

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης

100

145

224

134

211

139

67

γ. Τόκοι

12.325

13.223

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές

1.498

375

450

350

300

300

300

ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

2.175

1.017

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

2. ΠΔΕ

9.588

8.447

7.550

7.700

7.700

7.700

7.700

ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού

-33.630

-21.431

-21.054

-17.927

-20.832

-19.161

-19.793

% ΑΕΠ

-14,3%

-9,3%

-9,3%

-7,8%

-8,8%

-7,9%

-7,9%

ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα

-21.305

-8.208

-5.051

-1.026

-1.332

2.839

3.607

 

 

 

 

 

 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης

-528

-4.145

708

-1.371

-1.041

-678

-384

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο νομικών   προσώπων πλην ΔΕΚΟ

647

878

1.235

1.151

1.259

1.433

1.767

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

-1.593

3.059

1.248

1.818

2.677

1.992

2.795

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95

-35.104

-21.638

-17.862

-16.328

-17.937

-16.414

-15.615

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟΤΑ

27

-379

-372

345

1.041

1.681

2.169

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA

-158

-186

225

223

313

0

0

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95

-131

-565

-148

568

1.354

1.681

2.169

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟKΑ

393

369

2.428

3.039

6.471

9.691

12.121

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA

-1.466

-2.357

-778

-150

-200

-200

-200

Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95

-1.074

-1.988

1.650

2.889

6.271

9.491

11.921

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95

-36.308

-24.191

-16.359

-12.871

-10.312

-5.241

-1.525

% ΑΕΠ

-15,4%

-10,5%

-7,3%

-5,6%

-4,4%

-2,2%

-0,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900


Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Φορείς

2009

2010

2011 Π/Υ

2011 Εκτ.

2012

2013

2014

2015

1

Προεδρία Δημοκρατίας

5

5

5

5

5

5

5

5

Τ.Π.

5

5

5

5

5

5

5

5

ΠΔΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Βουλή των Ελλήνων

219

198

200

197

189

184

179

174

Τ.Π.

218

198

198

195

187

182

177

172

ΠΔΕ

1

0

2

2

2

2

2

2

3

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.667

4.291

5.633

5.015

5.197

5.500

5.553

5.475

Τ.Π.

5.510

3.492

4.923

4.507

4.588

4.891

4.944

4.866

ΠΔΕ

1.157

799

710

508

609

609

609

609

4

Εξωτερικών

457

395

374

358

347

338

325

320

Τ.Π.

450

378

356

343

331

322

309

304

ΠΔΕ

7

17

18

15

16

16

16

16

5

Εθνικής Αμυνας

6.313

4.549

4.973

4.774

4.725

4.634

4.057

3.785

Τ.Π.

4.133

3.531

3.355

3.257

3.208

3.117

2.840

2.768

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

ΠΔΕ

5

1

18

17

17

17

17

17

6

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6.267

6.221

5.817

5.685

5.344

5.150

5.075

5.024

Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ)

6.187

6.204

5.742

5.620

5.274

5.080

5.005

4.954

ΠΔΕ

80

17

75

65

70

70

70

70

7

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

914

704

740

674

616

607

598

606

Τ.Π.

909

701

732

667

609

600

591

599

ΠΔΕ

5

3

8

7

7

7

7

7

8

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

7.480

6.988

6.863

6.507

6.392

6.221

6.105

6.044

Τ.Π.

7.131

6.683

6.283

5.986

5.841

5.671

5.554

5.494

ΠΔΕ

349

305

580

521

550

550

550

550

9

Πολιτισμού και Τουρισμού

978

726

647

555

598

585

571

562

Τ.Π.

698

599

525

443

481

468

453

444

ΠΔΕ

280

127

122

112

117

117

117

117

10

Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)

1.186

1.059

1.032

981

926

840

808

784

Τ.Π.

1.178

1.054

1.018

968

913

827

795

771

ΠΔΕ

8

5

14

13

13

13

13

13

11

Γενικές Κρατικές Δαπάνες

23.667

23.627

27.048

27.008

29.556

32.965

34.621

37.415

Τ.Π.

10.758

9.432

9.933

9.537

11.004

11.275

11.458

12.312

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

ΠΔΕ

12

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.775

1.593

1.455

1.433

1.390

1.388

1.192

1.082

Τ.Π.

1.237

1.222

1.055

1.043

994

993

797

687

ΠΔΕ

538

371

400

390

395

395

395

395

13

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

652

626

644

650

644

638

636

637

Τ.Π.

330

274

224

237

228

222

220

220

ΠΔΕ

322

352

420

413

416

416

416

416

14

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

16.201

14.748

14.927

15.947

13.925

14.954

13.949

14.171

Τ.Π. (με   ΟΠΑΔ)

15.935

14.054

14.322

15.358

13.328

14.357

13.351

13.574

ΠΔΕ

266

694

605

589

597

597

597

597

15

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

2.514

2.762

2.118

1.660

1.551

1.548

1.545

1.543

Τ.Π.

115

115

118

110

105

103

99

98

ΠΔΕ

2.399

2.647

2.000

1.550

1.445

1.445

1.445

1.445

16

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3.854

3.257

3.059

2.973

3.001

2.979

2.957

2.935

Τ.Π.

769

755

839

883

842

820

798

776

ΠΔΕ

3.085

2.502

2.220

2.090

2.159

2.159

2.159

2.159

17

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

1.669

1.202

1.641

1.622

1.398

1.389

1.383

1.379

Τ.Π.

1.669

1.202

1.551

1.540

1.312

1.303

1.297

1.293

ΠΔΕ

90

82

86

86

86

86

18

Προστασίας του Πολίτη

2.371

2.173

2.022

1.924

1.846

1.789

1.734

1.687

Τ.Π.

2.309

2.148

1.944

1.849

1.770

1.713

1.658

1.611

ΠΔΕ

62

25

78

75

76

76

76

76

19

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΠΔΕ

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΣΥΝΟΛΟ

81.454

73.717

80.339

79.069

78.771

82.838

82.414

84.750

Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π

59.541

52.047

53.123

52.548

51.019

51.948

50.351

50.947

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

 

ΠΔΕ

9.588

8.447

8.500

7.550

7.700

7.700

7.700

7.700


Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)

(σε εκατ. ευρώ)

α/α

Κατηγορία δαπάνης

2011

2011

2012

2013

2014

2015

Προϋπ/σμός

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Α'

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)

21.592

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

1

Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές

21.542

21.582

20.816

20.645

20.440

20.430

- Μισθοί

13.873

13.997

13.164

12.793

12.390

12.175

 

- Συντάξεις

6.258

6.258

6.471

6.693

6.915

7.136

 

- Λοιπές παροχές

1.412

1.328

1.180

1.160

1.135

1.118

2

Νέες   προσλήψεις

50

50

30

30

30

30

Β'

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6)

16.652

17.414

15.172

16.137

15.247

15.370

3

Δαπάνες περίθαλψης

61

61

61

61

58

57

4

Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων

13.790

14.783

12.551

13.467

12.379

12.482

 

-Ο.Γ.Α.

4.600

4.600

3.360

3.223

3.070

3.026

 

-Ι.Κ.Α.

2.310

2.910

2.303

2.870

2.444

2.544

 

-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ

500

1.064

500

1.000

500

500

 

-Ν.Α.Τ.

1.200

1.130

1.000

1.000

1.000

1.000

 

-ΟΑΕΕ

800

800

800

800

800

801

 

-ΤΑΠ-ΟΤΕ

600

550

550

550

550

550

 

-Κοινωνική χρηματοδότηση

400

400

337

337

337

337

 

-EOΠYY

0

0

1.370

1.391

1.432

1.478

 

-ΟΠAΔ

1.250

1.120

870

890

890

890

 

-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

29

28

26

26

26

26

 

-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων

561

691

120

100

100

100

 

-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ

600

600

600

600

600

600

 

-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου)

940

890

715

680

630

630

5

Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων)

1.200

1.200

1.150

1.100

1.100

1.100

6

Kοινωνική προστασία

1.601

1.370

1.410

1.510

1.711

1.732

 

-Επιδόματα πολυτέκνων

675

700

700

700

700

700

 

-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών

606

575

627

648

670

692

 

-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις

320

95

83

162

341

340

Γ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10)

7.870

7.261

7.509

7.377

7.081

6.891

7

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

2.213

1.715

1.863

1.848

1.821

1.794

- Συγκοινωνιακοί φορείς

446

446

445

436

426

411

 

-Λοιπές επιχορηγήσεις

1.719

1.221

1.418

1.412

1.395

1.383

 

-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής

48

48

0

0

0

0

8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.292

2.318

2.148

2.011

1.808

1.769

 

- Μετακινήσεις

327

303

302

297

190

184

 

- Λειτουργικές

865

783

784

754

699

685

 

- Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ

40

40

0

0

0

0

 

- Προμήθειες

671

650

615

579

539

518

 

-Διάφορες άλλες δαπάνες

348

503

413

346

345

347

 

-Δαπάνες ΝΑΤΟ

40

40

35

35

35

35

9

ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.222

3.110

3.333

3.284

3.169

3.122

 

-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.487

2.355

2.560

2.510

2.570

2.630

 

-Επιδοτήσεις γεωργίας

735

755

773

774

599

492

10

ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

143

117

165

235

284

207

 

-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες

93

70

137

136

180

179

 

- Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών

29

27

28

28

28

28

- Δαπάνες εκλογών

20

20

0

71

76

0

Δ'.

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.978

5.162

5.622

5.967

6.096

6.205

E'

Αποθεματικό

580

580

1.520

1.490

1.155

1.720

I.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

52.672

52.049

50.668

51.647

50.050

50.646

II.

Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους

450

450

350

300

300

300

III.

ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις)

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

IV.

ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ   ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III)

69.042

68.502

67.919

71.447

72.350

74.346

V.

Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

VΙ.

Kαταπτώσεις εγγυήσεων

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

Εντός ΓΚ

1.051

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

Εκτός ΓΚ

145

224

134

211

139

67

VΙΙ.

Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI)

71.838

71.471

71.071

75.137

74.713

77.049

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A)

580

1.520

1.490

1.155

1.720

Κοινωνικός Προϋπολογισμός

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

I.  Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

α) IKA, OΓΑ, κλπ.

 

 

 

 

 

Έσοδα

46.852

45.988

47.782

49.454

50.687

Εισφορές

19.586

19.838

20.689

22.360

23.334

Ρύθμιση οφειλών

1.150

1.300

1.340

1.440

1.440

Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ

100

150

200

200

0

Κοινωνικοί πόροι

1.329

1.814

2.114

2.264

2.335

Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις

14.297

12.363

12.864

12.338

12.539

Απόδοση περιουσίας

2.392

2.457

2.477

2.597

2.677

Λοιπά

7.999

8.067

8.098

8.255

8.361

Δαπάνες

43.928

42.292

41.213

40.183

39.431

Συντάξεις

25.080

24.808

24.618

24.248

23.999

Κύρια σύνταξη

20.720

20.699

20.709

20.539

20.390

Επικουρικό

4.360

4.109

3.909

3.709

3.609

Φαρμακευτικές

3.443

2.850

2.757

2.757

2.857

Παροχές ασθένειας

3.031

2.841

2.841

2.841

2.741

Προνοιακές παροχές

2.705

2.404

1.779

1.329

919

Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα

7.233

7.271

7.327

7.384

7.435

Λοιπές

242

170

157

137

109

Αμοιβές προσωπικού

795

647

532

435

417

Διοικητικές δαπάνες

50

51

52

52

53

Πληρωμές στα νοσοκομεία

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Ισοζύγιο (α)

2.924

3.696

6.569

9.271

11.256

 

 

 

 

 

 

β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK

 

 

 

 

 

Έσοδα

4.318

3.445

3.471

3.287

3.390

Εισφορές

2.565

2.475

2.150

2.464

2.564

Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.527

750

1.100

600

600

Απόδοση περιουσίας

37

30

30

30

30

Λοιπά

189

190

191

193

196

Δαπάνες

4.311

4.297

3.742

3.123

2.974

Παροχές

3.694

3.701

3.165

2.577

2.462

Αντικρυζόμενες δαπάνες

180

181

181

181

181

Αμοιβές προσωπικού

217

210

204

198

192

Λοιπές

220

205

192

167

139

Ισοζύγιο (β)

7

-852

-271

164

416

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β)

2.931

2.845

6.298

9.435

11.672

 

 

 

 

 

 

II.     Νοσοκομεία

 

 

 

 

 

Έσοδα

3.020

2.790

2.600

2.465

2.440

Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.650

1.500

1.400

1.400

1.400

Ίδια έσοδα

20

40

50

65

140

Αντικρυζόμενα έσοδα

 

 

 

 

 

Δαπάνες

3.523

2.596

2.427

2.209

1.991

Φαρμακευτικές και άλλα υλικά

3.051

2.246

2.067

1.869

1.671

Λοιπές

472

350

360

340

320

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (ΙΙ)

-503

194

173

256

449

 

 

 

 

 

 

Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ)

2.428

3.039

6.471

9.691

12.121

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

 

 

 1. 1. Σχέδιο νόμου: Οι πίνακες με τίτλους:

 

 1. «Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015»
 2. «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015»
 3. «Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις»  
 4. «Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)» 
 5. «Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015»
 6. «Κοινωνικός Προϋπολογισμός» 

αντικαθίστανται με τους κατωτέρω αντίστοιχης ονομασίας πίνακες:

 

 

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

% ΑΕΠ

1.

Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης

770

600

448

306

71

2.195

0,9%

1.

1

Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 ως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

350

170

200

200

50

970

0,4%

1.

2

Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών

100

250

50

60

0

460

0,2%

1.

3

Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)

245

35

28

21

21

350

0,2%

1.

4

Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών

75

145

170

25

0

415

0,2%

2.

Μειώσεις λειτουργικών δαπανών

190

92

161

323

370

1.136

0,5%

2.

1

Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου

20

20

0

0

0

40

0,0%

2.

2

Παρακράτηση 11% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)

130

0

0

0

0

130

0,0%

2.

3

Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ

40

0

0

0

0

40

0,0%

2.

4

Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο

0

42

61

23

20

146

0,1%

2.

5

Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

0

30

100

300

350

780

0,3%

3.

Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων

540

150

200

200

150

1.240

0,5%

3.

1

Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

290

50

50

50

50

490

0,2%

3.

2

Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων Γενικής Κυβέρνησης και μείωση των επιχορηγήσεων

250

100

150

150

100

750

0,3%

4.

Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

414

329

298

274

1.314

0,6%

4.

1

Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

0

0

120

120

0

240

0,1%

4.

2

Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

0

119

28

41

147

335

0,1%

4.

3

Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων

0

25

25

25

25

100

0,0%

4.

4

Μείωση σε δαπάνες προσωπικού

0

200

75

39

38

352

0,2%

4.

5

Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων

0

70

81

72

64

287

0,1%

5.

Μείωση αμυντικών δαπανών

0

200

333

333

334

1.200

0,5%

5.

1

Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών

0

0

133

133

134

400

0,2%

5.

2

Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 800 εκατ. € που αφορούν τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)

0

200

200

200

200

800

0,3%

6.

Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας

60

204

149

203

363

979

0,4%

6.

1

Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο

40

0

0

0

0

40

0,0%

6.

2

Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, και (ΙΙΙ) περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους

20

20

10

15

75

140

0,1%

6.

3

Νέος χάρτης υγείας

0

64

64

38

38

204

0,1%

6.

4

Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων

0

50

75

150

150

425

0,2%

6.

5

Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας

0

70

0

0

100

170

0,1%

7.

Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

250

493

200

100

100

1.143

0,5%

7.

1

Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

35

208

100

100

100

543

0,2%

7.

2

Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση

30

10

0

0

0

40

0,0%

7.

3

Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011)

100

30

0

0

0

130

0,1%

7.

4

Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα

85

245

100

0

0

430

0,2%

8.

Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών

1.188

1.230

1.025

1.010

700

5.153

2,2%

8.

1

Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παρόχων κοινωνικών επιδομάτων

345

251

65

0

0

661

0,3%

8.

2

Αυστηρός έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων

330

251

130

80

50

841

0,4%

8.

3

Μείωση των εφάπαξ συνταξιούχων σύμφωνα με τις εισφορές

250

100

0

0

0

350

0,2%

8.

4

Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων

50

310

200

200

100

860

0,4%

8.

5

Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κ.τ.λ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1.700 €

88

88

0

0

0

176

0,1%

8.

6

Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)

50

50

0

0

0

100

0,0%

8

7

Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων

25

80

120

180

220

625

0,3%

8.

8

Μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας

0

100

50

30

30

210

0,1%

8.

9

Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων

0

0

460

520

300

1.280

0,5%

8.

10

Μείωση επιχορηγήσεων για ΤΑΠ-ΟΤΕ

50

0

0

0

0

50

0,0%

9.

Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής

629

259

714

1.139

504

3.245

1,4%

9.

1

Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας

455

0

0

0

0

455

0,2%

9.

2

Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

9.

3

Αύξηση της εισφοράς του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας

74

219

4

4

4

305

0,1%

9.

4

Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ

0

40

60

185

0

285

0,1%

9.

5

Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ

0

0

150

450

0

600

0,2%

9.

6

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής

0

0

500

500

500

1.500

0,6%

10.

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

0

0

878

975

1.147

3.000

1,2%

10.

1

ΦΠΑ

0

0

250

244

200

694

0,3%

10.

2

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

0

0

125

244

400

769

0,3%

10.

3

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

0

0

250

244

400

894

0,4%

10.

4

Περιορισμός λαθρεμπορίου

0

0

162

146

80

389

0,2%

10.

5

Άλλοι φόροι

0

0

91

97

67

255

0,1%

11.

Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα

2.017

3.678

156

685 

0

6.535

2,9%

11.

1

Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών

0

380

0

0

0

380

0,2%

11.

2

Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8000 € για ηλικίες 30-65 ετών

338

1.012

0

0

0

1.350

0,6%

11.

3

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1.367

0

0

0

0

1.380

0,6%

11.

4

Εισαγωγή ειδικού τέλους στους ελεύθερους επαγγελματίες

300

100

0

0

0

400

0,2%

11.

5

Αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους

0

220

0

0

0

220

0,1%

11.

6

Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011

300

700

0

0

0

1.000

0,4%

11.

7

Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας

0

445

0

355

0

800

0,3%

11.

8

Έσοδα από αυθαίρετα

300

-200

0

0

0

100

0,0%

11.

9

Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες

150

150

0

0

0

300

0,1%

11.

10

Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών

150

-100

-50

0

0

0

0,0%

11.

11

Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης

250

315

0

0

0

565

0,2%

11.

12

Αύξηση των τελών κυκλοφορίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

11.

13

Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πισίνες

150

-150

0

0

0

0

0,0%

11.

14

Βαθμιαία εναρμόνιση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης με το φόρο πετρελαίου κίνησης

-188

-394

206

 

330

0

-46

0,0%

11.

15

Kατάργηση του 10% της επιστροφής φόρου από αποδείξεις από 1/1/2012

-1.200

1.200

0

0

0

0

0,0%

12.

Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ

150

355

345

350

305

1.505

0,6%

12.

1

Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ

150

250

175

170

160

905

0,4%

12.

2

Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών

0

105

120

130

145

500

0,2%

12.

3

Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

0

0

50

50

0

100

0,0%

13.

Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ

950

-446

0

0

0

504

0,2%

13.

1

Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ

950

-600

0

0

0

350

0,2%

13.

2

Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ

0

154

0

0

0

154

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

6.744

7.029

4.738

5.721

4.118

28.351 (1) 

12,1%

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

4.058

2.962

2.675

2.583

2.222

14.274

6,1%

 

 

ΕΣΟΔΑ

2.686

4.067

2.063

3.139

1.896

14.077

6,0%

ΑΕΠ

225.449

228.390

235.523

242.886

251.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ποσό 800 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων

 


Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πραγμ/σεις

Πραγμ/σεις

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Ι. Έσοδα

50.585

54.259

57.967

60.844

62.005

63.252

64.956

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

48.545

51.187

54.042

56.229

57.212

59.407

61.318

α. Τακτικά έσοδα

52.307

54.383

55.592

57.668

59.058

61.280

63.596

1. Άμεσοι φόροι

21.431

20.223

20.554

21.711

22.035

22.844

23.980

2.Έμμεσοι φόροι

28.293

31.043

30.219

31.243

32.577

34.237

35.254

3. Απολήψεις από Ε.Ε.

264

320

185

148

165

174

176

4. Μη φορολογικά έσοδα

2.319

2.797

4.634

4.566

4.281

4.025

4.186

β. Μη τακτικά έσοδα

1.190

1.786

2.250

2.258

1.900

1.927

1.580

γ. Επιστροφές φόρων

4.952

4.982

3.800

3.697

3.746

3.800

3.858

2. Έσοδα ΠΔΕ

2.040

3.072

3.925

4.615

4.793

3.845

3.638

α. Εισροές ΕΣΠΑ

1.734

2.634

3.192

3.616

3.842

2.910

2.730

β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)

123

167

530

788

746

732

706

γ. Ίδια έσοδα

183

271

203

211

205

203

202

ΙΙ. Δαπάνες

84.215

75.690

79.021

78.771

82.837

82.413

84.749

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

74.627

67.243

71.471

71.071

75.137

74.713

77.049

α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)

58.043

51.656

52.049

50.668

51.647

50.050

50.646

1. Μισθοί και συντάξεις

24.487

22.139

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)

17.779

15.747

17.414

15.172

16.137

15.247

15.370

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

9.326

8.107

7.261

7.459

7.327

6.981

6.791

4. Αποδόσεις προς τρίτους

6.452

5.663

5.162

5.622

5.967

6.096

6.205

5. Μη κατανεμημένες δαπάνες

0

0

0

50

50

100

100

6. Αποθεματικό

0

0

580

1.520

1.490

1.155

1.720

β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση

484

827

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης

100

145

224

134

211

139

67

γ. Τόκοι

12.325

13.223

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές

1.498

375

450

350

300

300

300

ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

2.175

1.017

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

2. ΠΔΕ

9.588

8.447

7.550

7.700

7.700

7.700

7.700

ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού

-33.630

-21.431

-21.054

-17.927

-20.832

-19.161

-19.793

% ΑΕΠ

-14,3%

-9,3%

-9,3%

-7,8%

-8,8%

-7,9%

-7,9%

ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα

-21.305

-8.208

-5.051

-1.026

-1.332

2.839

3.607

 

 

 

 

 

 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης

-528

-4.145

708

-1.371

-1.041

-678

-384

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο νομικών   προσώπων πλην ΔΕΚΟ

647

878

1.235

1.151

1.259

1.433

1.767

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

-1.593

3.059

1.248

1.818

2.677

1.992

2.795

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95

-35.104

-21.638

-17.862

-16.328

-17.937

-16.414

-15.615

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟΤΑ

27

-379

-372

345

1.041

1.681

2.169

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA

-158

-186

225

223

313

0

0

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95

-131

-565

-148

568

1.354

1.681

2.169

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟKΑ

393

369

2.428

3.039

6.471

9.691

12.121

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA

-1.466

-2.357

-778

-150

-200

-200

-200

Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95

-1.074

-1.988

1.650

2.889

6.271

9.491

11.921

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95

-36.308

-24.191

-16.359

-12.871

-10.312

-5.241

-1.525

% ΑΕΠ

-15,4%

-10,5%

-7,3%

-5,6%

-4,4%

-2,2%

-0,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900


Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Φορείς

2009

2010

2011 Π/Υ

2011 Εκτ.

2012

2013

2014

2015

1

Προεδρία Δημοκρατίας

5

5

5

5

5

5

5

5

Τ.Π.

5

5

5

5

5

5

5

5

ΠΔΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Βουλή των Ελλήνων

219

198

200

197

189

184

179

174

Τ.Π.

218

198

198

195

187

182

177

172

ΠΔΕ

1

0

2

2

2

2

2

2

3

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.667

4.291

5.633

5.015

5.197

5.500

5.553

5.475

Τ.Π.

5.510

3.492

4.923

4.507

4.588

4.891

4.944

4.866

ΠΔΕ

1.157

799

710

508

609

609

609

609

4

Εξωτερικών

457

395

374

358

347

338

325

320

Τ.Π.

450

378

356

343

331

322

309

304

ΠΔΕ

7

17

18

15

16

16

16

16

5

Εθνικής Αμυνας

6.313

4.549

4.973

4.774

4.725

4.634

4.057

3.785

Τ.Π.

4.133

3.531

3.355

3.257

3.208

3.117

2.840

2.768

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

ΠΔΕ

5

1

18

17

17

17

17

17

6

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6.267

6.221

5.817

5.685

5.344

5.150

5.075

5.024

Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ)

6.187

6.204

5.742

5.620

5.274

5.080

5.005

4.954

ΠΔΕ

80

17

75

65

70

70

70

70

7

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

914

704

740

674

616

607

598

606

Τ.Π.

909

701

732

667

609

600

591

599

ΠΔΕ

5

3

8

7

7

7

7

7

8

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

7.480

6.988

6.863

6.507

6.392

6.221

6.105

6.044

Τ.Π.

7.131

6.683

6.283

5.986

5.841

5.671

5.554

5.494

ΠΔΕ

349

305

580

521

550

550

550

550

9

Πολιτισμού και Τουρισμού

978

726

647

555

598

585

571

562

Τ.Π.

698

599

525

443

481

468

453

444

ΠΔΕ

280

127

122

112

117

117

117

117

10

Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)

1.186

1.059

1.032

981

926

840

808

784

Τ.Π.

1.178

1.054

1.018

968

913

827

795

771

ΠΔΕ

8

5

14

13

13

13

13

13

11

Γενικές Κρατικές Δαπάνες

23.667

23.627

27.048

27.008

29.556

32.965

34.621

37.415

Τ.Π.

10.758

9.432

9.933

9.537

11.004

11.275

11.458

12.312

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

ΠΔΕ

12

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.775

1.593

1.455

1.433

1.390

1.388

1.192

1.082

Τ.Π.

1.237

1.222

1.055

1.043

994

993

797

687

ΠΔΕ

538

371

400

390

395

395

395

395

13

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

652

626

644

650

644

638

636

637

Τ.Π.

330

274

224

237

228

222

220

220

ΠΔΕ

322

352

420

413

416

416

416

416

14

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

16.201

14.748

14.927

15.947

13.925

14.954

13.949

14.171

Τ.Π. (με   ΟΠΑΔ)

15.935

14.054

14.322

15.358

13.328

14.357

13.351

13.574

ΠΔΕ

266

694

605

589

597

597

597

597

15

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

2.514

2.762

2.118

1.660

1.551

1.548

1.545

1.543

Τ.Π.

115

115

118

110

105

103

99

98

ΠΔΕ

2.399

2.647

2.000

1.550

1.445

1.445

1.445

1.445

16

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3.854

3.257

3.059

2.973

3.001

2.979

2.957

2.935

Τ.Π.

769

755

839

883

842

820

798

776

ΠΔΕ

3.085

2.502

2.220

2.090

2.159

2.159

2.159

2.159

17

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

1.669

1.202

1.641

1.622

1.398

1.389

1.383

1.379

Τ.Π.

1.669

1.202

1.551

1.540

1.312

1.303

1.297

1.293

ΠΔΕ

90

82

86

86

86

86

18

Προστασίας του Πολίτη

2.371

2.173

2.022

1.924

1.846

1.789

1.734

1.687

Τ.Π.

2.309

2.148

1.944

1.849

1.770

1.713

1.658

1.611

ΠΔΕ

62

25

78

75

76

76

76

76

19

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΠΔΕ

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΣΥΝΟΛΟ

81.454

73.717

80.339

79.069

78.771

82.838

82.414

84.750

Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π

59.541

52.047

53.123

52.548

51.019

51.948

50.351

50.947

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

 

ΠΔΕ

9.588

8.447

8.500

7.550

7.700

7.700

7.700

7.700


Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)

(σε εκατ. ευρώ)

α/α

Κατηγορία δαπάνης

2011

2011

2012

2013

2014

2015

Προϋπ/σμός

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Α'

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)

21.592

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

1

Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές

21.542

21.582

20.816

20.645

20.440

20.430

- Μισθοί

13.873

13.997

13.164

12.793

12.390

12.175

 

- Συντάξεις

6.258

6.258

6.471

6.693

6.915

7.136

 

- Λοιπές παροχές

1.412

1.328

1.180

1.160

1.135

1.118

2

Νέες   προσλήψεις

50

50

30

30

30

30

Β'

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6)

16.652

17.414

15.172

16.137

15.247

15.370

3

Δαπάνες περίθαλψης

61

61

61

61

58

57

4

Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων

13.790

14.783

12.551

13.467

12.379

12.482

 

-Ο.Γ.Α.

4.600

4.600

3.360

3.223

3.070

3.026

 

-Ι.Κ.Α.

2.310

2.910

2.303

2.870

2.444

2.544

 

-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ

500

1.064

500

1.000

500

500

 

-Ν.Α.Τ.

1.200

1.130

1.000

1.000

1.000

1.000

 

-ΟΑΕΕ

800

800

800

800

800

801

 

-ΤΑΠ-ΟΤΕ

600

550

550

550

550

550

 

-Κοινωνική χρηματοδότηση

400

400

337

337

337

337

 

-EOΠYY

0

0

1.370

1.391

1.432

1.478

 

-ΟΠAΔ

1.250

1.120

870

890

890

890

 

-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

29

28

26

26

26

26

 

-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων

561

691

120

100

100

100

 

-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ

600

600

600

600

600

600

 

-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου)

940

890

715

680

630

630

5

Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων)

1.200

1.200

1.150

1.100

1.100

1.100

6

Kοινωνική προστασία

1.601

1.370

1.410

1.510

1.711

1.732

 

-Επιδόματα πολυτέκνων

675

700

700

700

700

700

 

-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών

606

575

627

648

670

692

 

-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις

320

95

83

162

341

340

Γ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10)

7.870

7.261

7.509

7.377

7.081

6.891

7

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

2.213

1.715

1.863

1.848

1.821

1.794

- Συγκοινωνιακοί φορείς

446

446

445

436

426

411

 

-Λοιπές επιχορηγήσεις

1.719

1.221

1.418

1.412

1.395

1.383

 

-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής

48

48

0

0

0

0

8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.292

2.318

2.148

2.011

1.808

1.769

 

- Μετακινήσεις

327

303

302

297

190

184

 

- Λειτουργικές

865

783

784

754

699

685

 

- Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ

40

40

0

0

0

0

 

- Προμήθειες

671

650

615

579

539

518

 

-Διάφορες άλλες δαπάνες

348

503

413

346

345

347

 

-Δαπάνες ΝΑΤΟ

40

40

35

35

35

35

9

ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.222

3.110

3.333

3.284

3.169

3.122

 

-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.487

2.355

2.560

2.510

2.570

2.630

 

-Επιδοτήσεις γεωργίας

735

755

773

774

599

492

10

ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

143

117

165

235

284

207

 

-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες

93

70

137

136

180

179

 

- Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών

29

27

28

28

28

28

- Δαπάνες εκλογών

20

20

0

71

76

0

Δ'.

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.978

5.162

5.622

5.967

6.096

6.205

E'

Αποθεματικό

580

580

1.520

1.490

1.155

1.720

I.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

52.672

52.049

50.668

51.647

50.050

50.646

II.

Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους

450

450

350

300

300

300

III.

ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις)

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

IV.

ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ   ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III)

69.042

68.502

67.919

71.447

72.350

74.346

V.

Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

VΙ.

Kαταπτώσεις εγγυήσεων

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

Εντός ΓΚ

1.051

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

Εκτός ΓΚ

145

224

134

211

139

67

VΙΙ.

Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI)

71.838

71.471

71.071

75.137

74.713

77.049

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A)

580

1.520

1.490

1.155

1.720

Κοινωνικός Προϋπολογισμός

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

I.  Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

α) IKA, OΓΑ, κλπ.

 

 

 

 

 

Έσοδα

46.852

45.988

47.782

49.454

50.687

Εισφορές

19.586

19.838

20.689

22.360

23.334

Ρύθμιση οφειλών

1.150

1.300

1.340

1.440

1.440

Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ

100

150

200

200

0

Κοινωνικοί πόροι

1.329

1.814

2.114

2.264

2.335

Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις

14.297

12.363

12.864

12.338

12.539

Απόδοση περιουσίας

2.392

2.457

2.477

2.597

2.677

Λοιπά

7.999

8.067

8.098

8.255

8.361

Δαπάνες

43.928

42.292

41.213

40.183

39.431

Συντάξεις

25.080

24.808

24.618

24.248

23.999

Κύρια σύνταξη

20.720

20.699

20.709

20.539

20.390

Επικουρικό

4.360

4.109

3.909

3.709

3.609

Φαρμακευτικές

3.443

2.850

2.757

2.757

2.857

Παροχές ασθένειας

3.031

2.841

2.841

2.841

2.741

Προνοιακές παροχές

2.705

2.404

1.779

1.329

919

Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα

7.233

7.271

7.327

7.384

7.435

Λοιπές

242

170

157

137

109

Αμοιβές προσωπικού

795

647

532

435

417

Διοικητικές δαπάνες

50

51

52

52

53

Πληρωμές στα νοσοκομεία

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Ισοζύγιο (α)

2.924

3.696

6.569

9.271

11.256

 

 

 

 

 

 

β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK

 

 

 

 

 

Έσοδα

4.318

3.445

3.471

3.287

3.390

Εισφορές

2.565

2.475

2.150

2.464

2.564

Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.527

750

1.100

600

600

Απόδοση περιουσίας

37

30

30

30

30

Λοιπά

189

190

191

193

196

Δαπάνες

4.311

4.297

3.742

3.123

2.974

Παροχές

3.694

3.701

3.165

2.577

2.462

Αντικρυζόμενες δαπάνες

180

181

181

181

181

Αμοιβές προσωπικού

217

210

204

198

192

Λοιπές

220

205

192

167

139

Ισοζύγιο (β)

7

-852

-271

164

416

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β)

2.931

2.845

6.298

9.435

11.672

 

 

 

 

 

 

II.     Νοσοκομεία

 

 

 

 

 

Έσοδα

3.020

2.790

2.600

2.465

2.440

Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.650

1.500

1.400

1.400

1.400

Ίδια έσοδα

20

40

50

65

140

Αντικρυζόμενα έσοδα

 

 

 

 

 

Δαπάνες

3.523

2.596

2.427

2.209

1.991

Φαρμακευτικές και άλλα υλικά

3.051

2.246

2.067

1.869

1.671

Λοιπές

472

350

360

340

320

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (ΙΙ)

-503

194

173

256

449

 

 

 

 

 

 

Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ)

2.428

3.039

6.471

9.691

12.121

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Συνεδρίαση Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015»

 

(αδιόρθωτα απομαγνητοφωνημένα κείμενα για άμεση δημοσιογραφική χρήση)

Ομιλία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών

 

Ευ. Βενιζέλος (Υπ.Οικ.): Κυρία πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, ζητάω καταρχάς τη κατανόηση της επιτροπής για τη μικρή μου καθυστέρηση, διότι είχα μια συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και είχα ενημερώσει την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται ως κατεπείγον, μετά από τη συνεννόηση που είχα κάνει με τους αρχηγούς των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, για να είμαι ακριβής, με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. και από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, αλλά δεν είναι ομάδες κατά το κανονισμό, με την κυρία Μπακογιάννη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Οι συνεννοήσεις δεν έγιναν απευθείας με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ πρόσθετα προβλήματα για να πιέζω, ενώ είναι γνωστές δημοσίως οι τοποθετήσεις τους. Θεωρώ, όμως, ότι υπάρχει ένα φάσμα πολιτικών δυνάμεων, που εν πάση περιπτώσει, είναι πιστές στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και στην ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος, ανεξαρτήτως αποχρώσεων και επιμέρους παρατηρήσεων ως προς το μείγμα της πολιτικής.

Όπως ξέρετε, έχει αναληφθεί η υποχρέωση της χώρας στο Eurogroup μέχρι τις 30 Ιουνίου να έχει ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής και ο Εφαρμοστικός του Νόμος, προκειμένου να υπάρχει μια εργάσιμη ημέρα για τις διευθετήσεις και τις συνεννοήσεις με τους εταίρους μας, ώστε την Κυριακή το απόγευμα, στις 3 του μηνός, το Eurogroup να συζητήσει με τη προσδοκία να δώσει την άδεια για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης και τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ότι υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση της Ελλάδας για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού του Ταμείου, ώστε αυτό, στις 8 Ιουλίου, στη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίσει την εκταμίευση της δικής του συμβολής στη πέμπτη δόση.

Αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε μέχρι την επόμενη αξιολόγηση και την επόμενη δόση να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας και να ετοιμάσουμε, μαζί με τους εταίρους και δανειστές μας, ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα διασφαλίζει την ολοκλήρωση της προσαρμογής και την ομαλότερη εξέλιξη των πραγμάτων, με στόχο πάντα την έξοδο στις αγορές και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ομαλότητας, δηλαδή, με στόχο να γίνει η Ελλάδα μία φυσιολογική χώρα σε σχέση με τη δυνατότητα κάλυψης των δανειακών αναγκών της, σε σχέση με την παρουσία της μέσα στην Ευρώπη και μέσα στη διεθνή οικονομία.

Αντιλαμβάνομαι ότι ένας τόσο σημαντικός νόμος, κανονικά θα έπρεπε να εισαχθεί με την κανονική διαδικασία. Επειδή, όμως, στη πραγματικότητα, ο εφαρμοστικός νόμος δεν είναι τίποτε άλλο από το μεσοπρόθεσμο διατυπωμένο νομοτεχνικά με τη μορφή κειμένου και άρα, συζητάμε για τα ίδια θέματα για τα οποία συζητάμε επί τη βάση των πινάκων του μεσοπρόθεσμου, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με αριθμούς ή για ένα νομοσχέδιο με λόγια, που αφορούν στο ίδιο ζήτημα. Η συζήτηση είναι ενιαία κατ' ουσίαν και είναι μια συζήτηση άνετη, γιατί θα έχουμε παραπάνω από πέντε συνεδριάσεις αθροιστικά στην Ολομέλεια και η Διαρκής Επιτροπή έχει επίσης συζητήσει διά μακρόν τα θέματα αυτά.

Άρα, η θεματολογία δεν είναι νέα. Τα κόμματα, όπως το περιέγραψα προηγουμένως έχουν συμφωνήσει. Υπάρχει, νομίζω, πλήρης συνείδηση της διαδικαστικής τουλάχιστον ανάγκης να είμαστε συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα αυτό που θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας και θα μειώσει την πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή, λόγω δυσπιστίας και γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ την Επιτροπή, να αποδεχθεί το χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου ως κατεπείγοντος.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 

Δευτερολογία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών

 

Ευ. Βενιζέλος (Υπ.Οικ.): Άκουσα τις παρατηρήσεις των κυρίων και κυριών συναδέλφων. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν ισχύει η κβαντομηχανική του πολιτικού χρόνου. Δεν έχει άλλο πολιτικό χρόνο η Κυβέρνηση, άλλο πολιτικό χρόνο η Αντιπολίτευση και άλλο πολιτικό χρόνο η χώρα. Όλοι κινούμαστε με βάση την ίδια έξη του χρόνου και εδώ στην πραγματικότητα χειριζόμαστε τον ιστορικό χρόνο της χώρας με τον οποίο κανείς δεν μπορεί να παίζει.

Δεν υπήρχε εξ αρχής ως προϋπόθεση για τη συζήτηση στο Eurogroup της 3ης Ιουλίου η ψήφιση και του εφαρμοστικού νόμου πριν από τις 30 Ιουνίου. Γιατί σκλήρυναν οι προϋποθέσεις; Οι προϋποθέσεις σκλήρυναν γιατί τις ημέρες πριν την προηγούμενη συνεδρίαση του Εurogroup η εικόνα που παρουσίασε η χώρα διεθνώς δεν ήταν ευχάριστη, σοβαρή και αξιόπιστη.

Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα , ώστε οι εταίροι μας, οι αγορές, αυτοί που καλώς ή κακώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή δίπλα μας ή απέναντί μας πρέπει να πεισθούν ότι έχουμε σχέδιο, ότι το εφαρμόζουμε, ότι είμαστε ενωμένοι, ότι είμαστε αποτελεσματικοί και ότι σεβόμαστε τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, στην πραγματικότητα, η έλλειψη συναίνεσης, η οποία έχει αναχθεί σε κορυφαίο θέμα στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Eurogroup, έχει επιπτώσεις, όπως είπα και χθες. Έχει επιπτώσεις και για την ουσία των μέτρων, έχει επιπτώσεις για τον πολίτη και για τη χώρα, οικονομικές, εισοδηματικές, αναπτυξιακές, έχει και επιπτώσεις διαδικαστικές.

Μία από αυτές είναι η αναπλήρωση της ελλείπουσας συναίνεσης, η οποία εικονικά δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου, μέσα από την παροχή διαδικαστικών διαβεβαιώσεων της χώρας ότι μπορεί να αποφασίζει και να είναι συνεπής. Όταν έχουμε την αξίωση από τους δανειστές μας να τηρούν το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων και να πάρουν τις αποφάσεις πριν λήξουν τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις με τη μορφή νόμου ψηφισμένου στη Βουλή.

Αυτό νομίζω ότι το αντελήφθη άμεσα στο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και το αντελήφθη και ο αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ., γιατί μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχα εξέδωσα δύο ανακοινώσεις. Η μια λέει ότι η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί στη διαδικασία ανεξαρτήτως των θέσεων επί της ουσίας. Σεβαστό. Η δε ανακοίνωση που εξέδωσα μετά τη συνομιλία με τον κύριο Καρατζαφέρη ήταν ότι καλούμαι από εκείνον να κάνω τα πάντα ώστε να μην διακινδυνεύσουμε την εκταμίευση της πέμπτης δόσης. Τα κάνω. Το νομοσχέδιο εισάγεται ως κατεπείγον ώστε να είναι ψηφισμένο στις 30 Ιουνίου.

Έρχομαι στη στάση στου ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Παπαδημούλη. Με τον κύριο Παπαδημούλη μας συνδέει μακρά φιλία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είπε δεν έχει καμία προσωπική χροιά. Ελπίζω ο κ. Παπαδημούλης να έχει καταγράψει ότι μιλώντας ρητά για το ζήτημα του πατριωτισμού, είπα πως θεωρώ ότι όλα τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, χωρίς καμία εξαίρεση, Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, έχουμε τον ίδιο πατριωτισμό. Αλίμονο αν αμφισβητούμε ο ένας τον πατριωτισμό του άλλου.

Η συζήτηση για την άσκηση αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι παραβιάζει το Σύνταγμα, τα δικαιώματα της Βουλής, τα δικαιώματα των πολιτών και θίγει το μέλλον της χώρας, άρα θίγει και το μέλλον της πατρίδας και είπα εγώ ότι αυτό είναι μια παρέλκυση. Σκεφτείτε τι θα γίνει εάν δεν ψηφίσουμε και η άσκηση αντισυνταγματικότητας θεωρούσα ότι δεν έχει ως σκοπό να αναδείξει πράγματι πρόβλημα συνταγματικότητας, αλλά να παρεμποδίσει την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Άρα, μη συγχέουμε τον πατριωτισμό, που είναι κοινό καθήκον και κοινό δικαίωμα όλων μας, με ένα χειρισμό κοινοβουλευτικό, σε σχέση με την αντισυνταγματικότητα του νόμου και το άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής. Πρόκειται για άλλα επίπεδα τοποθέτησης και για άλλα επίπεδα κρισιμότητας των θεμάτων.

Τώρα, αν θεωρείτε ότι επειδή η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια συμφωνία με ένα μεγάλο μέρος της Αντιπολίτευσης και με την Ε.Ε., με το Eurogroup, ότι αυτό συνιστά «τσαρλατανισμό», εντάξει. Αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός, ο οποίος δεν είναι ευπρεπής και δεν επιτρέπει τον διάλογο κοινοβουλευτικά και πολιτικά, αλλά, τι να κάνουμε, θα προχωρήσουμε με αυτό. Αν θέλετε να πω τη γνώμη μου περί του αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία ευρωπαϊκή δύναμη, εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στην αντίληψη αυτή, πως η ανανεωτική Αριστερά είναι μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή δύναμη, αλλά βλέπω τώρα ότι πρέπει να ξαναγνωριστούμε. Αυτό είπα χθες στην ομιλία μου ότι πρέπει όλοι να ξαναγνωριστούμε.

Ο κ. Παπαδημούλης προφανώς έχει την πεποίθηση ότι μετέχει σε μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη. Αυτό χρειάζεται ορισμένες αποδείξεις. Ούτε υπάρχει μια ενιαία αντίληψη περί Ευρώπης. Ο καθένας έχει τη δική του αφήγηση για την Ευρώπη. Υπάρχει μια προοδευτική και μια συντηρητική εκδοχή για την Ευρώπη. Μόνο που η Ευρώπη, πέρα από έννοια και πεδίο πολιτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, είναι συγκεκριμένος μηχανισμός, συγκεκριμένος συσχετισμός, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένα χρήματα, συγκεκριμένες διαδικασίες εκταμίευσης. Υπάρχει η Ευρώπη των ονείρων μας και υπάρχει και η Ευρώπη της πραγματικότητας μέσα στην οποία πρέπει να κινηθούμε, ενόψει των συνθηκών και ενόψει του παρόντος συσχετισμού δυνάμεων, που έχει αναδείξει 25 συντηρητικές κυβερνήσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Άρα, για να μην μακρηγορούμε, μου λέτε «έπρεπε να έχουμε τηρήσει τις διαδικασίες». Μα πώς να έχουμε τηρήσει τις διαδικασίες; Το μεσοπρόθεσμο οριστικοποιήθηκε χθες».

 

Ντ. Μπακογιάννη (Δη.Συ.): Ποιος φταίει γι’ αυτό;

Ευ. Βενιζέλος (Υπ.Οικ.): Φταίει η καταστατική και υπαρξιακή αντίφαση που ταλαιπωρεί τη χώρα. Διότι, η Κυβέρνηση καλείται να είναι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και να έχει συμφωνήσει στο μεσοπρόθεσμο και να έχει ψηφίσει εγκαίρως το εφαρμοστικό νόμο, κάνοντας τι; Υιοθετώντας τα σκληρότερα δυνατά μέτρα ή προσπαθώντας να βρει τα πιο ήπια δυνατά μέτρα, προκειμένου έχουμε το καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτό που πρέπει να έχουμε;

 

Ντ. Μπακογιάννη (Δη.Συ.): Αναφέρομαι στον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Κάντε λίγη αυτοκριτική.

Ευ. Βενιζέλος (Υπ.Οικ.): Δεν κάνω τίποτε άλλο, παρά μόνον αυτοκριτική. Δεν θέλω συστάσεις περί αυτοκριτικής, διότι αν ξεκινήσουμε την αυτοκριτική, βεβαίως θα πάρουμε τη σειρά μας και έχω και εγώ τη δική μου προσωπικά και έχουμε τη δική μας συλλογικά, αλλά θέλω να δω τη σειρά προτεραιότητας να διαμορφώνεται σωστά και δίκαια. Αφήστε την αυτοκριτική, διότι υπάρχει καιρός του λαλείν και του σιγάλειν.

Τώρα, ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, για να είμαστε συνεπείς και να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τη στάση σας εδώ, κυρία Μπακογιάννη ούτε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δηλαδή, προσέξτε, αν ακολουθήσετε τη λογική της Ν.Δ. πλήρως, το όποιο κεφάλαιο παράγετε, θα το πορίζεται ο κ. Σαμαράς. Μην πέφτετε σε αυτή την αντίφαση.

 

 

Τριτολογία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών

Ευ. Βενιζέλος (Υπ.Οικ.): Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Άκουσα σε μεγάλο βαθμό τις ομιλίες των εισηγητών των κομμάτων, αλλά ήμουν αναγκασμένος για υπηρεσιακούς λόγους να απουσιάζω ενδιαμέσως, με ενημέρωσε όμως ο κ. Οικονόμου. Θα ήθελα να δώσω μερικές βασικές απαντήσεις και θα έχουμε την ευχέρεια κατά τη συζήτηση του μεσοπρόθεσμου, το απόγευμα στην Ολομέλεια και κατά τη συζήτηση του εφαρμοστικού νομοσχέδιου στην Ολομέλεια να πούμε περισσότερα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια.

Όπως είπα και προηγουμένως, το μεσοπρόθεσμο είναι ένα πολυετές προσχέδιο προϋπολογισμών, συνιστά αναμφίβολα μια πολιτική δέσμευση της χώρας σε σχέση με τους επίσημους πιστωτές και εταίρους μας, συνιστά μια δέσμευση της χώρας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους δημοσιονομικούς στόχους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά: Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν η χώρα να μπορεί να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Εάν δεν αρχίσουμε να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα συνεχίζουμε να διογκώνουμε το χρέος, επίσης δεν έχουμε καμία ασφάλεια ότι μπορούμε να επιβιώσουμε δημοσιονομικά ως κράτος, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Είναι τόσο απλό. Αυτοί οι αριθμοί, συνεπώς, είναι επιβεβλημένοι, είναι αδήριτοι.

Υπάρχει αναμφίβολα ένα πρόβλημα εσωτερικής κατανομής των βαρών με δίκαιο και ηθικό τρόπο, δηλαδή να πληρώνουν αυτοί που πρέπει και να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα αυτοί που δεν πρέπει. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα οικονομικής αξιολόγησης των μέτρων, όχι μόνο αξιολόγησης του δημοσιονομικού στόχου αλλά αξιολόγησης των οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών επιπτώσεων, διότι όταν προκαλούμε ύφεση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη κινδυνεύουμε να αυτό-υπονομεύσουμε τον ίδιο τον δημοσιονομικό στόχο.

Αυτά συνιστούν τη βάση της επιχειρηματολογίας μας και στους εταίρους μας. Βεβαίως, ορισμένα γενετικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της ελληνικής κοινωνίας είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποδεχθούμε διότι δεν είναι ούτε χθεσινά, ούτε σημερινά, είναι ζητήματα που υπάρχουν και αναπαράγονται διαρκώς, θα έλεγα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, δηλαδή δύο αιώνες. Το μείζον θέμα είναι η επικάλυψη των τυπικών χαρακτηριστικών της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής από τα άτυπα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν αδυσώπητο αγώνα μεταξύ τυπικής και άτυπης οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από τη γρήγορη προετοιμασία και ψήφιση ενός ριζικά διαφορετικού, Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.

Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, το αριθμητικό πλαίσιο, την επιδίωξη πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά μπορούμε στο εσωτερικό αυτών των στόχων να οργανώσουμε σωστά το δικό μας σύστημα και να κάνουμε σωστά και δίκαια, με δημόσιο ήθος, κοινωνική ευαισθησία και αναπτυξιακή προοπτική τις κατανομές που πρέπει.

Χθες είπα κάποια παραδείγματα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θα σας πω στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας παραδείγματα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, από το Φ.Π.Α. και από άλλους ειδικούς φόρους επί των συναλλαγών ή στην κατανάλωση. Θα δούμε τις μεγάλες αντιφάσεις του συστήματος.

Έχουμε αναμφίβολα πρόβλημα δημοσιονομικής διαχείρισης. ‘Εχουμε φτάσει στον έκτο μήνα, έχουμε μπροστά μας το δεύτερο εξάμηνο, υπάρχει προφανής ανάγκη να καλύψουμε την υστέρηση εσόδων και να ανακόψουμε την επιτάχυνση των δαπανών. Στο μέσο του έτους είμαστε στο 32% του στόχου των εσόδων και είμαστε στο 52% του ορίου των δαπανών. Άρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κινηθούμε γρήγορα και ριζοσπαστικά, όχι μόνο στη θέσπιση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος -που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι- αλλά και στη χρήση μηχανισμών οι οποίοι θα λειτουργήσουν απροκατάληπτα, γρήγορα, σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, χωρίς όμως να βασιζόμαστε μόνο στη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να κινηθούμε πιο έξυπνα, πιο ευέλικτα, πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει η διεθνής πρακτική, υπάρχει η βούληση και πρέπει να έχουμε μεγάλη κοινωνική στήριξη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος, έτσι δικαιολογούνται τα φορολογικά μέτρα μέσα στο νομοσχέδιο.

Ερχόμαστε, τώρα, στο οργανωτικό μέρος του νομοσχεδίου. Το μεγάλο θέμα για τους εταίρους μας, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, γιατί η σκέψη είναι πάρα πολύ απλή: Πώς συγκροτείται το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο θα μας καλύψει τις δανειακές ανάγκες μέχρι το 2014, σχεδόν το 2015;. Ξεκινώντας με τον πρώτο πυλώνα που είναι τα 50 δισεκατομμύρια της αξιοποίησης της περιουσίας, πηγαίνουμε στον δεύτερο πυλώνα που είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, με πρωτοβουλία των ιδιωτών. Εμείς χαιρετίζουμε και παρακολουθούμε αλλά δεν καθοδηγούμε, δεν ελέγχουμε γιατί είναι απολύτως εθελοντική αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή συνθηματικά λέγεται «Βιέννη», αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά από τη χθεσινή συνάντηση της Ρώμης. Ο τρίτος πυλώνας είναι το νέο δάνειο, που λογικό είναι οι δανειστές να θέλουν να είναι το μικρότερο δυνατό, άρα θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τη σιγουριά των 50 δισεκατομμυρίων.

Από την άλλη πλευρά, εμείς, βεβαίως, πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό στα χέρια μας. Ο μηχανισμός είναι το προϊόν των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα μας επιτρέπει πρώτον να συμμετέχουμε στην κάλυψη των δανειακών αναγκών, να έχουμε μια ασφάλεια ταμειακή, και δεύτερον να μπορούμε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, να μειώσουμε το στόχο του δημόσιου χρέους. Αυτά όλα στην προβολή τους εξαρτώνται από ένα θεμελιώδη παράγοντα: την ανάπτυξη, θετικούς ρυθμούς, γιατί έτσι θα έχουμε με ασφάλεια πρωτογενή πλεονάσματα.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι να έχουμε ένα λογικό μέσο επιτόκιο, μακροπρόθεσμα, του δημόσιου χρέους. Και αυτό βλέπετε ότι γίνεται. Έγινε με το δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων, κάποιους μήνες αργότερα αντελήφθησαν ότι έπρεπε να μειώσουν το επιτόκιο. Άρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πείσουμε τους συνομιλητές μας ότι αυτό που εννοούμε περί αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, αυτό που λέμε το εννοούμε και φυσικά θεσπίζουμε το νόμο αυτό.

Ο έλεγχος της Βουλής είναι απόλυτος. Θα μπορούσα να πω πολλά επιχειρήματα, θα σας πω ένα πρακτικό επιχείρημα. Η ευθύνη είναι τεράστια. Η ευθύνη της διοίκησης και η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή υπό τις παρούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες εάν δεν υπάρχει απόφαση της Βουλής και αν δεν υπάρχει κάλυψη ευθύνης και αν δεν υπάρχει συναίνεση και απόλυτη διαφάνεια; Ποιος; Κανείς. Άρα λοιπόν γι' αυτό προβλέπονται όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Προβλέπεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, προβλέπεται η παρουσία των διεθνών εταίρων μας, οι οποίοι είναι θεσμοί και έτσι θα προχωρήσουμε.

Τώρα, είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλες επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η επιλογή της Δ.Ε.Η., αποσυνδεδεμένες από τη συνολική πολιτική. Δηλαδή είναι δυνατόν να ληφθεί μια απόφαση για τη Δ.Ε.Η. που πρέπει βεβαίως να αξιοποιηθεί από την άποψη αυτή χωρίς να έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο του λεγόμενου για παράδειγμα τρίτου ενεργειακού πακέτου; Δεν γίνεται. Άρα επίκειται ο νόμος για το τρίτο ενεργειακό πακέτο.

Υπάρχει ανάγκη μιας ασφάλειας δικαίου για οποιονδήποτε θέλει να μετέχει σε τέτοιες αγορές, άρα είναι αυτονόητα πράγματα για τα θεμελιώδη, για τα μεγάλα στρατηγικά στοιχεία της δημόσιας περιουσίας, τα οποία συνδέονται με μεγάλες κλαδικές πολιτικές, πολιτικές επί του πεδίου. Βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε τους αριθμητικούς στόχους και μπορούμε να τους πετύχουμε, εφόσον πάρουμε τις εξαιρέσεις από το Κοινοτικό Δίκαιο που έχω ζητήσει. Διότι διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα προθεσμιών, αλλά εξαίρεση στις προθεσμίες δεν σημαίνει κάμψη της διαφάνειας, διότι σημασία έχει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, δημοσιότητα, ορατότητα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε.

Οι παρατηρήσεις που έγιναν σε σχέση με την πολεοδομική ταυτότητα των ακινήτων του δημοσίου είναι λίγο άδικες, γιατί το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ όταν προχωρούσαμε με τα ολυμπιακά έργα, έχουν κριθεί όλα από το Συμβούλιο Επικρατείας, κινούμαστε μέσα στη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας σε απόλυτη αρμονία.

Και να πω και κάτι το οποίο και εδώ μας δίνει μια πρακτική απάντηση και διασκεδάζει κάθε ανησυχία. Για διατάγματα πρόκειται, διατάγματα κανονιστικά. Έχει κανείς αμφιβολία ότι θα κάμψει την ευαισθησία του και την επαγρύπνησή του το Συμβούλιο Επικρατείας; Δηλαδή ποιος καλύτερα από το πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι αρμόδιο και για την επεξεργασία των διαταγμάτων και για τα περιβαλλοντικά θέματα θα κρίνει την εναρμόνιση με τη νομοθεσία και με το Σύνταγμα και με τις κοινοτικές οδηγίες; Αυτή την προσπάθεια ποιος θα την κάνει στη χώρα αυτή; Θα την κάνει η Κυβέρνηση, θα την κάνει η διοίκηση του ταμείου; Θα την κάνει η δημόσια διοίκηση; Θα την κάνει το πολιτικό σύστημα; Θα την κάνει η Δικαιοσύνη, θα την κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές, θα την κάνει και η κοινωνία, θα την κάνουν και οι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να μετάσχουν στην υπόθεση αυτή.

Ψάχνουμε κεφάλαια στον αραβικό κόσμο, στην Κίνα, προφανώς θα ψάξουμε και στον ελληνισμό εν ευρεία εννοία, στο εφοπλιστικό κόσμο και αλλού, να έρθουν να βοηθήσουν, να μετάσχουν. Δεν υπάρχουν μόνο ευκαιρίες, υπάρχουν και υποχρεώσεις σε τελευταία ανάλυση απέναντι στον τόπο αυτό.

Τώρα, έρχεστε και με ρωτάτε: η καινούργια δανειακή σύμβαση θα έρθει στη Βουλή για κύρωση ή απλώς προς ενημέρωση; Τι έχω πει εγώ; Ότι μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και το Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό με ευρύτατη πλειοψηφία και η πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή. Άρα, πρέπει να είμαστε γρήγοροι και σίγουροι και να μην δημιουργούμε περιττές τριβές. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να αναπτύξω τη συμφωνία επί της διαδικασίας, παρά μια αναποτελεσματική συζήτηση επί της ουσίας αν δεν πρόκειται να καταλήξουμε κάπου. Αυτό όμως αφορά το προκαταρκτικό στάδιο, την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που σηκώνει τον σταυρό αυτό.

Έτυχε να είμαστε Κυβέρνηση, έχουμε εντολή του ελληνικού λαού, έχουμε ευθύνη και έχουμε και ιστορική ευθύνη. Δεν έχουμε την ιστορική ευθύνη όλοι, αλλά έχουμε ένα μερίδιο της ιστορικής ευθύνης.

Μετά, αρχίζει η προετοιμασία του δεύτερου προγράμματος, δεν είναι μόνο η δανειακή σύμβαση. Σας εξηγώ ότι η δανειακή σύμβαση είναι ένα από τα στοιχεία του προγράμματος αυτού. Το πρόγραμμα έχει και άλλους πυλώνες, σας είπα τους τρεις βασικούς. Εμείς θέλουμε να προστεθούν και άλλοι που μας επιτρέπουν να κινηθούμε με μεγαλύτερη ευχέρεια, αλλά πάντως μένουμε στους τρεις βασικούς. Αυτό το πρόγραμμα, θα δούμε τη νομική μορφή θα προσλάβει, αν θα είναι μια δέσμη πολιτικών δεσμεύσεων ή αν θα έχει μια νομική μορφή. Θα σας πω ένα παράδειγμα: ο νέος μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ο ESM, προβλέπεται τώρα σε μια συνθήκη που τροποποιεί τις ιδρυτικές συνθήκες, δηλαδή το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. Από το 1981 και μετά οι τροποποιήσεις των ιδρυτικών συνθηκών, όπως είναι το ESM ή όπως είναι το Euro plus, ψηφίζονται με ευρύτατη πλειοψηφία. Τον Μάρτη το ψήφισε και ο τότε Συνασπισμός. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τις νέες συνθήκες αυτές, που είναι διεθνείς συνθήκες, μέρος του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει η Βουλή να τις ψηφίσει με ευρυτάτη πλειοψηφία κατά το άρθρο 28;

Υπάρχουν, όμως, άλλα στοιχεία του προγράμματος που δεν ανήκουν τυπικά στο άρθρο 28. Η δανειακή σύμβαση, και η πρώτη και δεύτερη -που μπορεί η δεύτερη να είναι διαφορετική, μπορεί να μην είναι διακρατική- δεν υπάγονται αναγκαστικά στο άρθρο 28 και δεν είναι και κείμενα του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, δεν είναι συμβάσεις του άρθρου 36 του Συντάγματος.

Ξέρετε πόσες δανειακές συμβάσεις έχει συνάψει τα τελευταία 35 χρόνια το ελληνικό δημόσιο; Ξέρετε τι ανταλλαγές έχει κάνει; Ξέρετε τι ομόλογα έχει εκδώσει η δεν έχει εκδώσει; Γιατί η δανειακή σύμβαση αυτή είναι πιο κρίσιμη από σωρεία άλλων δανειακών συμβάσεων, εκδόσεων ομολόγων, swaps κ.λπ. πού διέπονται την πραγματικότητα από το Ιδιωτικό Δίκαιο και δεν είναι συμβάσεις διεθνείς με την έννοια του όρου στο άρθρο 36 του Συντάγματος. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η νομική φύση της δανειακής σύμβασης.

Εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι όλο το πρόγραμμα πρέπει να έρθει στη Βουλή. Όλο το πρόγραμμα πρέπει να το έχουμε διαπραγματευτεί με ευρύτατη συναίνεση και συμμετοχή για να δείτε και τι σημαίνει να είσαι μέσα στο χορό, γιατί έξω από το χορό όλοι ξέρουν πολλά τραγούδια. Όταν μπαίνεις μέσα στο χορό και σου χτυπάνε οι άλλοι παλαμάκια και σου λένε χόρεψε, ο ρόλος είναι τελείως διαφορετικός και η χορευτική ικανότητα πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλή.

Άρα λοιπόν όλο το πρόγραμμα με όλα τα επιμέρους συστατικά του πρέπει να το διαπραγματευτούμε μαζί και να το στηρίξουμε Κοινοβουλευτικά όλοι μαζί και το 180 που λέω είναι λίγο. Να έρθει με τον αρμόζοντα τρόπο, ώστε και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

 

 

Δελτίο Τύπου

Press Release

 
 

Open Air Milonga

στο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

΄Ωρα έναρξης: 21:00

 

 

Χορευτική παράσταση αργεντίνικου ταγκό του Tango Room Project, όπου χορευτικές ομάδες θα παρουσιάσουν χορογραφίες στα βασικά είδη του αργεντίνικου ταγκό (tango, vals, milonga) με ζωντανή μουσική από τους Locos De Atar σε συνεργασία με δύο καταξιωμένους έλληνες μουσικούς τον Γρηγόρη Σημαδόπουλο (πιάνο) και τον Σπύρο Μελισσανίδη (ακορντεόν). Στην συνέχεια της βραδιάς, το χορευτικό ντουέτο “ke kala” (Γιάννης Λογοθέτης, Βαγγέλης Μπίσκας) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα hip hop, συνδυάζοντάς το με θεατρικά και χιουμοριστικά στοιχεία.

Μαζί τους το ανερχόμενο μουσικό σχήμα “Remake” θα παίξει ζωντανά RnB-Pop μουσική. Μια παράσταση γεμάτη μουσική και χορό όπου το κοινό καλείται να συμμετέχει ενεργά ως η επιπλέον χορευτική ομάδα της βραδιάς.

Οι  “Locos de atar” είναι οι:

Μαρία Ζαχαριάδου (βιολί), Νατάσα Ρουβολή (ακορντεόν), Στέργιος Μοσχογιάννης (κλαρινέτο), Μιχάλης Σαπουντζής (κοντραμπάσο), Αλέκος Παπαδόπουλος (τύμπανα).

Οι  “Remake” είναι οι: Ιωάννα Κολοκοτρώνη (τραγούδι), Χρήστος Χατζηζήσης, drums-programming: Στέλιος Τσομπανίδης, μπάσο:Ανέστης Παγτζόγλου, ηλ.κιθάρα:Πάνος Κατσέας

Milonga- O όρος «milonga» έχει τρεις έννοιες. Καταρχήν, το milonga είναι ένα χορευτικό κοινωνικό γεγονός, οι άνθρωποι που χορεύουν στα milongas είναι γνωστοί ως milongueros. Αφετέρου, το milonga αναφέρεται σε ένα ευδιάκριτο ύφος του ταγκό. Αν και το milonga χρησιμοποιεί τα ίδια βασικά στοιχεία με το κλασσικό ταγκό, τείνει να έχει πιο γρήγορο ρυθμό και λιγότερο σύνθετο. Οι χορευτές πρέπει να προσπαθούν να κρατήσουν τα σώματα τους πιο χαλαρά, δεδομένου ότι δεν γίνονται οι μικρές διακοπές που υπάρχουν στο κλασσικό ταγκό. Τέλος, το milonga αναφέρεται σε ένα είδος μουσικής . Η μουσική ταγκό Milonga διακρίνεται από το γρήγορο ρυθμό που αναγκάζει τους χορευτές να κάνουν γρηγορότερα βήματα.

Ώρα Έναρξης 21:00

Τιμή Εισιτηρίου: 5 €.

 

 

Φεστιβάλ

Μονή Λαζαριστών

2011

Κολοκοτρώνη 21

564 30 Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη

Τ 2310 589.200

F 2310 651.099

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.monilazariston.gr

Facebook: Moni Lazariston Festival

http://www.youtube.com/user/monilazariston
http://www.dailymotion.com/MoniLazaristonFestival

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”

 

Αρχική ομιλία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για άμεση δημοσιογραφική χρήση)

 

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είναι φυσικό, την ομιλία αυτή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του κ. Σαμαρά, γιατί στην ομιλία του αυτή, όπως όφειλε, κωδικοποίησε και αποσαφήνισε το σύνολο της πολιτικής του αντίληψης. Παρουσίασε στην πραγματικότητα την όποια πρόταση έχει για τη διαχείριση της οξείας κρίσης και για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση αυτή.

Παρακολούθησα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έναν εντυπωσιακά συμβατικό λόγο, οικοδομημένο στην απλοϊκή παραδοσιακή αντίληψη ότι η Κυβέρνηση φταίει, η Κυβέρνηση δεν μπορεί, “εσείς λοιπόν φταίτε εσείς δεν μπορείτε, ενώ εμείς, η Νέα Δημοκρατία, μπορούμε, έχουμε τη λύση, άρα θα διαχειριστούμε καλύτερα όλα τα θέματα οψέποτε”.

Πρόκειται για ένα θεμελιώδες σφάλμα. Μια κρίση τέτοιων διαστάσεων, μια κρίση που έχει πυρηνικά χαρακτηριστικά, δεν αντιμετωπίζεται με αυτό τον συμβατικό, τετριμμένο πολιτικό λόγο. Εάν ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει πράγματι ότι η κοινή γνώμη, ο ελληνικός λαός, ο κάθε πολίτης περιμένει να ακούσει αυτό εδώ μέσα σήμερα, είναι γελασμένος.

Εμείς δεν λέμε ότι μπορούμε μόνοι μας, εμείς δεν λέμε ότι όλα είναι καλά, εμείς δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα καλά. Εμείς λέμε: Ελάτε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Εμείς καλούμε σε εθνική συστράτευση και σε εθνική επιστράτευση. Γιατί δεν διαχειριζόμαστε μια οποιαδήποτε πολιτική περίοδο, διαχειριζόμαστε μια περίοδο που έχει μοναδικά ιστορικά χαρακτηριστικά. Όλα έχουν συμπυκνωθεί, όλα ελέγχονται, όλα ανατρέπονται, όλα ξαναγράφονται.

Και είναι απών ο κ. Σαμαράς. Κρατάει αποστάσεις ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, σκέφτεται με βάση το κομματικό του συμφέρον και την εκλογική του προοπτική, χωρίς να δίνει απάντηση στο ερώτημα: τι θα συμβεί αν αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και κληθεί να διαχειριστεί αυτός την κρίση και να εκπροσωπήσει την χώρα σε αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις;

Παρ' όλα αυτά, εγώ θα δεχόμουν την λογική του κ. Σαμαρά με αυτά τα συμβατικά παλαιάς αντίληψης και κοπής χαρακτηριστικά, υπό μία προϋπόθεση: ότι το Μάιο του 2010, όταν η χώρα ήταν πράγματι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, όταν τελούσαμε υπό δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό εκβιασμό, θα ψήφιζε έστω με επιφυλάξεις το Μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Δεν το έκανε όμως.

Προφανώς, μέχρι την τελευταία στιγμή, είχε το φόβο ότι μπορεί να ζητηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων. Μόλις απηλλάγη από το ενδεχόμενο αυτό ανέπνευσε και έκανε τη μικρή κομματική του επένδυση: Όχι στο Μνημόνιο. Πότε; Στην αρχή, πολύ πριν προκύψουν τα προβλήματα.

Ο κ. Σαμαράς, λοιπόν, δεν δικαιούται νομίζω ιστορικά να αναπτύσσει αυτή την επιχειρηματολογία μπροστά στον ελληνικό λαό. Κάνει άλλωστε μια προφανή αφαίρεση, έναν εξωραϊσμό, δηλαδή αποκρύπτει την αλήθεια στα πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά της. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοσιονομικά αυτεξούσια, μια χώρα που μπορεί να διαμορφώσει μόνη της και να εφαρμόσει μια πλήρη δημοσιονομική αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι κύρια του προϋπολογισμού της και σου λέει “αφού μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα με εντονότερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, με μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, γιατί δεν το κάνετε”; Μα σοβαρολογούμε;

Υπάρχει κανείς που πιστεύει εδώ μέσα ότι θα μπορούσαμε ήδη από τώρα, ήδη τον τελευταίο χρόνο, ήδη αμέσως σήμερα, να εφαρμόσουμε μια πολιτική εντονότερα αναπτυξιακή, εμφανέστερα ευαίσθητη κοινωνικά; Θα μπορούσαμε να απαλλάξουμε από βάρη και πιέσεις τον Έλληνα φορολογούμενο και εμείς θα ερχόμασταν και δεν θα το κάναμε; Θα διστάζαμε ή θα καθυστερούσαμε;

Με συγχωρείτε, το βρίσκω εκτός πάσης λογικής το επιχείρημα αυτό. Και ο Πρωθυπουργός και εγώ έχουμε πει κατ’ επανάληψη αυτές τις δυο μέρες, ότι βεβαίως και δεν έχει ολοκληρωμένη μορφή αυτή η πολιτική, εάν δεν αποκτήσει έντονα αναπτυξιακή διάσταση και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε, ήδη έχει διαμορφωθεί η βάση για ένα Μνημόνιο ανάπτυξης με τη συμμετοχή εταίρων, ιδιωτών, κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων κρατών και κυρίως με τη συμμετοχή των δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας και του Ελληνισμού και εμείς λέμε ότι προφανώς λείπει το στοιχείο της κοινωνικής Δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευαισθησίας και πρέπει να το αποκαταστήσουμε.

Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει; Μας εκλαμβάνει ως αφελείς ο κ. Σαμαράς; Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ως χώρα και ως Κυβέρνηση ένα πρόγραμμα πιο αναπτυξιακό, πιο ευαίσθητο κοινωνικά και δεν θα το κάναμε; Υπάρχει ο καιρός του σπείρειν και ο καιρός του θερίζειν!

Είπα και το επαναλαμβάνω ότι πρέπει τώρα να ολοκληρώσουμε τη φάση της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, να εισπράξουμε την πέμπτη δόση και να βγούμε στη διαπραγμάτευση για το νέο πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας με την ευκαιρία αυτή όλα τα ανοιχτά ζητήματα, που ήδη οι εταίροι μας τα έχουν αποδεχτεί ως ανοιχτά και ως αναγκαία, όπως είναι αυτά που αφορούν το Πρωτόκολλο για τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, όλων των διαρθρωτικών ταμείων -του Ταμείου Συνοχής, του Κοινωνικού Ταμείου- των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό και το διεθνή. Αλλά πρέπει να υπάρχουμε δημοσιονομικά.

Λέει ο κ. Σαμαράς: “Μα, τώρα είμαστε πιο κοντά στη χρεοκοπία από ό,τι τον Μάιο του 2010”. Όχι, δεν είμαστε πιο κοντά στη χρεοκοπία, είμαστε πιο μακριά από τη χρεοκοπία. Μπορεί να μην πετύχαμε 100% τους στόχους μας -και είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω κάθε κριτική που ασκείται, να τη συνομολογήσω και να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν μπορεί συνεχώς να είμαστε αιχμάλωτοι του απώτερου ή του εγγύτερου παρελθόντος. Επιτέλους η χώρα αυτή έχει ένα δικαίωμα στο μέλλον, στην αισιοδοξία, στην προοπτική. Δεν μπορεί να καθηλώνεται σε μια τετριμμένη, ανακυκλούμενη κομματική αντιδικία: φταίτε – φταίμε, τα κάνατε καλύτερα, τα κάναμε χειρότερα και τούμπαλιν. Με συγχωρείτε, αυτό είναι κατώτερο των περιστάσεων, αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού, υπό τις παρούσες συνθήκες.

Προφανώς, τώρα έχοντας πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανείου, το μισό του δανείου -55 δις και σε λίγο άλλα 12- έχοντας χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο αυτό ήταν εφικτό, έχοντας αντλήσει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχουμε διαμορφώσει μια σχέση με τους εταίρους μας η οποία μας έχει φέρει πολύ πιο μακριά από τη χρεοκοπία, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό σε τελευταία ανάλυση, αν εμείς κάνουμε στοιχειώδη πράγματα.

Και ένα στοιχειώδες πράγμα είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας και η συναίνεση. Τη στάση της Νέας Δημοκρατίας -το έχω πει και χτες- την πληρώνει τελικά η εθνική οικονομία και ο Έλληνας πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο άνεργος, το νοικοκυριό. Του κοστίζει. Και απευθύνω ξανά τις προσκλήσεις.

Λέει ο κ. Σαμαράς: “εγώ είπα την ιδέα για τα 50 δις”. Ναι, ωραία. “Και τώρα θέλουμε το προϊόν να αξιοποιηθεί για την επαναγορά δημοσίου χρέους με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους”. Συμφωνούμε. Να έρθει να το διαπραγματευτούμε μαζί. Είναι ο ένας από τους τρεις πυλώνες του νέου προγράμματος. Αυτό θέλουμε κι εμείς.

Και για να το κάνουμε μαζί, υπάρχουν οι θεσμικές προϋποθέσεις. Περιμένω να μου υποδείξει πρόσωπα για τη στελέχωση του Ταμείου για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και προτείνω να ψηφίσουμε όλοι μαζί στην Επιτροπή του άρθρου 49 του Κανονισμού της Βουλής τα πρόσωπα που στο όνομα της πατρίδας, του έθνους, του τόπου, της εθνικής οικονομίας θα διαχειριστούν αυτό το μεγάλο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων και θα επιδιώξουν αυτό το στόχο της συγκέντρωσης 50 δις μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Ελάτε να το κάνουμε μαζί!

Λέει ο κ. Σαμαράς: “Τα φορολογικά μέτρα είναι άδικα, είναι βάρβαρα”. Μα, αναφέρθηκα στη σκληρότητα και την αδικία και την έλλειψη λογικής και συστηματικότητας, πάρα πολλές φορές. Συγκροτούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας την Επιτροπή για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα από μηδενικής βάσης.

Εφόσον η Τρόικα δεχτεί ότι το σύστημα λειτουργεί και παράγει ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό αμέσως με βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού, με νέους τρόπους τελείως δυναμικούς, τελείως ριζοσπαστικούς, χωρίς να βασιζόμαστε στους υφιστάμενους μηχανισμούς.

Ελάτε, εκπροσωπηθείτε με πρόσωπα και ιδέες στην Επιτροπή για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.

Λέει ο κ. Σαμαράς: “Είναι αδιέξοδη η πολιτική αυτή γιατί δεν έχει μειωθεί το έλλειμμα όσο πρέπει και γιατί συνεχίζουμε να παράγουμε χρέος”. Προφανώς συνεχίζουμε να παράγουμε χρέος, διότι δεν έχουμε κατακτήσει την προϋπόθεση των πρωτογενών πλεονασμάτων και προφανώς η δυναμική του δημοσίου χρέους θα μας καταπνίξει, εάν δεν την ανακόψουμε.

Πώς μπορούμε να την ανακόψουμε; Με τα μέτρα αυτά. Γιατί χρειάζονται πολλά μέτρα για μικρότερο αποτέλεσμα; Γιατί για να μειώσουμε το έλλειμμα λίγο, πρέπει να παλέψουμε πολύ; Γιατί υπάρχει η ύφεση, προφανώς. Και γιατί επιπλέον οι ανάγκες εξυπηρέτησης του υφιστάμενου χρέους δυστυχώς διογκώνονται.

Λέει ο κ. Σαμαράς: “Η Τρόικα δεν κατανοεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας”. Άρα απορρίπτονται οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να διαπραγματευόμαστε και να συμφωνούμε. Ναι, ας το παραδεχτούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, τελούμε υπό διεθνή έλεγχο. Διότι είμαστε εξαρτημένοι από δάνεια, που μας χορηγούν θεσμικοί μας εταίροι και πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια με σφιγμένα τα δόντια, προκειμένου να ανακτήσουμε τη δημοσιονομική κυριαρχία και τη δημοσιονομική αυτοδιάθεση της χώρας.

Είναι πάρα πολύ κυνική και πάρα πολύ απλή η λογική. Δεν είναι μια πολιτική διαπραγμάτευση διακυβερνητική, εδώ διακυβεύονται συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά έχουν κι ένα κέλυφος πολιτικό, διότι κάθε Κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης απολογείται απέναντι σε πολίτες, σε Κοινοβούλια και μπορεί να έχει τα δικά της τεράστια προβλήματα, να βρίσκεται προ εκλογών, να είναι Κυβέρνηση μειοψηφίας, να είναι Κυβέρνηση συνασπισμού, να είναι Κυβέρνηση υπηρεσιακή, ή να υπάρχουν άλλα πολιτικά ήθη και να χρειάζεται για το παραμικρό ενημέρωση και ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, χωρίς να υπάρχουν σταθερές μονοκομματικές πλειοψηφίες.

Θέλουμε να βλέπουν τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία και είναι λογικό αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε κι εμείς τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Και μακάρι να είχαμε να διαπραγματευτούμε μόνο με κράτη, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε να διαπραγματευτούμε με αυτή την αόριστη και αόρατη, αλλά πάρα πολύ υλική, έννοια των αγορών, οι οποίες έχουν τους δικούς τους θεσμούς και έχουν τις δικές τους σκοπιμότητες, βέβαια, οι οποίες εμφανίζονται με ένα τρόπο, που είναι απόλυτα κυνικός.

Όταν αντιμετωπίζουμε αυτή την επίθεση, αυτή την ασύμμετρη οικονομική απειλή, όπως τη χαρακτήρισα χτες, είναι δυνατό να αναπτύσσεται αυτός ο πολιτικός λόγος από την Αξιωματική Αντιπολίτευση; Θα είμαι όμως θετικός, δεν θα κρατήσω αυτά που ειπώθηκαν στην ομιλία, θα κρατήσω αυτά που δεν ειπώθηκαν, αλλά που θεωρώ ότι είναι μία διαπραγματευτική προίκα για τη χώρα από την Πέμπτη 30 Ιουνίου και μετά.

Πρώτον, ευχαριστώ την Αξιωματική Αντιπολίτευση που απεδέχθη το διαδικαστικό πλαίσιο που επιτρέπει να ψηφιστούν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός νόμος.

Την Κυριακή 3 Ιουλίου που θα πάω στο Eurogroup θα πάω να επικαλεστώ μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση νωπή και την ψήφιση των δύο νόμων που θεωρούν προκαταρκτική προϋπόθεση όλοι οι συνομιλητές μας, προκειμένου να επιτευχθεί η εκταμίευση της πέμπτης δόσης.

Επίσης, είναι προφανές ότι ο κ. Σαμαράς αποδέχεται τη λογική της διαπραγμάτευσης. Δέχεται να θέτει υπό την κρίση της τρόικας, των θεσμικών μας εταίρων και δανειστών, τις προτάσεις του, αναπτυξιακές, διαρθρωτικές, φορολογικές, κοινωνικές. Και συνομιλεί με την τρόικα και απαντά στις αξιολογήσεις.

Αυτό τι είναι; Είναι μια άλλη –πιστεύετε- διαπραγματευτική τακτική; Ας πάρουμε ένα σενάριο υποθετικό αλλά μέσα στη λογική της Δημοκρατίας: Ο κ. Σαμαράς είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κοινοβουλευτικά αυτοδύναμη και ο κ. Σαμαράς ως Πρωθυπουργός με τον Υπουργό των Οικονομικών συνομιλεί με τους ομολόγους του και με την τρόικα επί τη βάση των προτάσεών του. Ποια θα ήταν η ανταπάντηση στην απόρριψη των απόψεών του; Τι θα έκανε; Θα διέκοπτε τις συζητήσεις; Θα αρνιόταν το δάνειο; Θα διακινδύνευε τη μη καταβολή της πέμπτης δόσης; Τι θα έκανε;

Έχει την υποχρέωση να εξηγήσει τι θα έκανε, γιατί αυτό που κάνει τώρα ως αρχηγός της Αντιπολίτευσης είναι προσομοίωση της διαπραγματευτικής τακτικής αλλά και της διαπραγματευτικής ισχύος που θα είχε αν ήταν Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το “Ζάππειο 2”, θα πρέπει να αξιολογηθεί ως κυβερνητική πρόταση υπό διαπραγμάτευση με τους δανειστές και εταίρους μας. Το παρουσίασε, το συζήτησε, το αξιολόγησαν, κράτησαν στοιχεία που τα δέχεται και η κυβέρνηση και τα ενσωματώνει στην εθνική στρατηγική και του απέρριψαν όλα τα άλλα. Και τον βάζουν σε ένα ρυθμό, σε ένα χρονοδιάγραμμα προϋποθέσεων, πετύχετε αυτό, δείξτε αξιόπιστοι, διαμορφώστε συνοχή και συναίνεση και θα αποκτήσετε μεγαλύτερη ισχύ και ικανότητα επιβολής των απόψεών σας.

Είστε ικανοποιημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, από αυτή την άσκηση προσομοίωσης; Η χώρα θα ήταν ασφαλής; Ο πολίτης θα ένιωθε ότι δεν κινδυνεύει το εισόδημά του, η περιουσία του, ο μισθός του, η σύνταξή του; Σκεφτείτε μέσα στη ψυχή σας βαθιά και στο μυαλό σας, χωρίς πειθαρχίες, ταυτότητες και σκοπιμότητες.

Τα παραδείγματα ανοιχτά. Εμείς διαπραγματευόμαστε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια του τόπου, η οποία προσβάλλεται συνεχώς, λόγω της κατάστασης. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, γιατί εδώ δεν ενεργούμε στο όνομα της προσωπικής αξιοπρέπειας ή της προσωπικής μας πολιτικής στόχευσης. Εδώ διαχειριζόμαστε τη μοίρα απλών ανθρώπων και την αποτυχία της προσπάθειας αυτής δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί, οι φοροδιαφεύγοντες, αυτοί που έχουν καταθέσεις στην Ελβετία -ζήτημα για το οποίο μίλησα σήμερα με την ομόλογό μου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και θέσαμε το πλαίσιο μιας διακρατικής συμφωνίας κατά τα πρότυπα αυτής που συνάπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Εδώ τα λάθη και τη μονοκομματική παλαιά αντίληψη την πληρώνει ο απλός και αδύναμος. Και απλός και αδύναμος είναι και ο μεσαίος τώρα. Γιατί τα μεσαία στρώματα είναι αυτά τα οποία συμπιέζονται. Τα μεσαία στρώματα είναι αυτά τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της κρίσης, με την έλλειψη τζίρου, με την έλλειψη ρευστότητας.

Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα στοιχειώδη διαχωρισμό. Υπάρχει το κεφάλαιο των προφανών και αυτονοήτων πραγμάτων, γύρω από το οποίο υπάρχει ευρυτάτη συμφωνία. Όλοι θέλουμε να σταθεί η χώρα στα πόδια της, να κατακτήσει πρωτογενή πλεονάσματα, να κάνει μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση -υιοθετώ τον όρο- το ταχύτερο δυνατό, να ενισχύσει τους μηχανισμούς κοινωνικής συνοχής, να αποκαταστήσει αδικίες, να αποκτήσει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, το κράτος να γίνει κράτος και η εθνική οικονομία ανταγωνιστική. Συμφωνούμε. Έχουμε ευρύτατη σύμπτωση απόψεων.

Υπάρχει όμως και το δεύτερο κεφάλαιο. Πώς διαχειρίζεσαι τον συσχετισμό που περιλαμβάνει και πιέσεις και εκβιασμούς; Πώς; Διατηρώντας αποστάσεις ασφαλείας και ζητώντας από αυτόν που είναι στην κυβέρνηση, επειδή έτσι τα έφερε ο πολιτικός κύκλος και η ιστορική μοίρα, να σηκώσει μόνος του ένα δυσανάλογο βάρος που είναι όμως και τιμή, γιατί είναι ένα εθνικό βάρος;

Εφόσον συμφωνούμε στο πρώτο που είναι και το θεμελιώδες, είναι κρίμα που δεν συμφωνούμε στο δεύτερο. Τουλάχιστον χαίρομαι γιατί μπορώ να πω ότι υπάρχουν ψήγματα αισιόδοξα συμφωνίας και συναίνεσης και είμαι βέβαιος ότι μετά και από το πέρας αυτών των συζητήσεων για τα δύο νομοσχέδια, θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις και μέσω των συζητήσεων για το μνημόνιο ανάπτυξης και μέσω των συζητήσεων για το εθνικό φορολογικό σύστημα να αναπτύξουμε την ισχύ μας, να την εδραιώσουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα.

Αλλά, κάνω μια έκκληση: Ας πάψουμε να αντιμετωπίζουμε με τόσο μονοδιάστατο κομματικό και συμβατικό τρόπο αυτή την πρόκληση της ιστορίας και αυτή την ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός. Ας του δώσουμε ένα φως, ένα σημείο αναφοράς, ας του δώσουμε μια χειρολαβή.

Έχουμε την υποχρέωση να ανταποκριθούμε στην αγωνία του και στην ανάγκη του και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος αυτών των διαδικασιών εδώ μέσα για να καταξιωθεί ή για να επαναθεμελιωθεί το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης και ο κοινοβουλευτισμός.

Σας ευχαριστώ».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”

 

Παρέμβαση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην ομιλία του Προέδρου του ΛΑΟΣ, κ. Γιώργου Καρατζαφέρη

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για άμεση δημοσιογραφική χρήση)

 

«Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το δικαίωμα της πολιτικής διαφωνίας είναι απολύτως ελεύθερο και προφανώς θέλατε να διατυπώσετε την πολιτική σας διαφωνία με όσα είπε ο συνάδελφός μου ο κ. Πάγκαλος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να τον θέσουμε εκτός νόμου, ως Αντιπρόεδρο.

Ένα από τα αγαπημένα θέματα που έβαζα ως Καθηγητής στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν ακριβώς αυτό: εάν μπορεί να υπάρχει Αντιπρόεδρος, χωρίς να είναι ορκισμένος Υπουργός. Αυτό το θέμα είχε προκύψει στις πρώτες Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ευσταθίου–Παπακωνσταντίνου, ο οποίος πράγματι είχε ορκιστεί κάποια στιγμή Αντιπρόεδρος, χωρίς να έχει ορκιστεί προηγουμένως Υπουργός και αυτό στη συνέχεια διασκεδάστηκε με την ερμηνεία ότι στην περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος δεν έχει άλλη υπουργική ιδιότητα, δηλαδή δεν είναι επικεφαλής Υπουργείου, είναι Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, όπως λέει το Σύνταγμα, Υπουργός Επικρατείας όπως λέει ο νόμος περί Υπουργικού Συμβουλίου τώρα, μετονομάζοντάς τον Υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου σε Υπουργό Επικρατείας.

Άρα, από την εποχή του αείμνηστου Παπακωνσταντίνου μέχρι σήμερα η πρακτική είναι αυτή, η ερμηνεία είναι αυτή, υπονοείται και προϋποτίθεται ότι όταν ένα προβεβλημένο κυβερνητικό στέλεχος επιλέγεται και ορκίζεται ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, είναι και Υπουργός Επικρατείας.

Τώρα, σε σχέση με τους θρησκευτικούς χώρους μόνο αυτό θα σας πω: δεν υπάρχει τουριστική μονάδα δεν υπάρχει τουριστικό συγκρότημα, χωρίς να έχει ένα ναό. Ένα ναό για να τελείται μια λειτουργία την Κυριακή, ή η Ανάσταση, ένα Μυστήριο γάμου ή βάφτισης. Τόσο αθώα είναι η διάταξη αυτή.

Τώρα, σε σχέση με τους λατρευτικούς χώρους γενικά, ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν περί λατρευτικών χώρων. Αυτές δεν κάμπτονται. Αυτή η διάταξη είναι πολεοδομικού χαρακτήρα, δεν είναι διοικητικού. Όλες οι διαδικασίες που ισχύουν για την αδειοδότηση των λατρευτικών χώρων, ισχύουν στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Συντάγματος».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”

 

Παρέμβαση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για άμεση δημοσιογραφική χρήση)

 

«Ως προς το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τη σταθερότητα και την επάρκεια των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών της χώρας, πιστεύω ότι μας εκφράζει όλους η δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής. Και θα ήταν ευτύχημα αν το Σώμα ομόθυμα και ομόφωνα αποδεχόταν ως θέση του αυτό που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Ας κλείσουμε αυτές τις συζητήσεις. Ας σταματήσουμε να είμαστε αιχμάλωτοι μιας αταβιστικής σχέσης με το παρελθόν. Μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον. Είπα χτες ότι υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές στην ελληνική περίπτωση σε σχέση με κάθε άλλη περίπτωση παρόμοιας κρίσης δημοσίου χρέους. Πρώτον το γεγονός ότι είμαστε μέλος της ευρωζώνης και δεύτερον το γεγονός ότι ανήκουμε στις 30 πιο αναπτυγμένες και πλούσιες χώρες του κόσμου παρά τη μείωση του ΑΕΠ, παρά την ύφεση, παρά την κρίση, παρά αυτή την απαισιοδοξία και την έλλειψη προοπτικής και την αγωνία που κυριαρχεί στον τόπο μας και που πρέπει να την ανατάξουμε, πρέπει να ανορθωθεί ο τόπος.

Και αυτό ισχύει και για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι απολύτως διασφαλισμένο και τελεί υπό την πλήρη και απόλυτη εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του συστήματος των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι περιττή και εκτός θέματος.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε και πάλι σήμερα εκ μέρους των “Αγανακτισμένων” που είναι συγκεντρωμένοι στις πλατείες. Η δική μου αίσθηση είναι ότι κανείς εδώ μέσα δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τους “Αγανακτισμένους” να μιλήσει στο όνομά τους. Οφείλουμε να τους σεβαστούμε. Αν τρέξουμε να υφαρπάσουμε τη δική τους δυναμική τότε η αντίδρασή τους θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και δικαίως.

Εγώ δεν διεκδικώ να τους αντιπροσωπεύσω. Θα ήθελα πάρα πολύ με απόλυτο σεβασμό να μιλήσω μαζί τους και τους καλώ και πάλι να έρθουν να μιλήσουμε, να έρθουν να μιλήσουμε σοβαρά στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί πρέπει να συμφιλιώσουμε αυτό που λέγεται οικονομική διοίκηση του κράτους με τον πολίτη και πρέπει να συμφιλιώσουμε επίσης αυτό που λέγεται φορολογική διοίκηση και κράτος με την κοινή λογική. Και αυτό δεν είναι μια προσχηματική πρόσκληση, είναι μια ουσιαστική πρόσκληση γιατί είναι η πεποίθησή μου ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες κρίσης των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών έχουμε υποχρέωση να αναπτύσσουμε τέτοιες θεσμικές πρωτοβουλίες. Γιατί υποαντιπροσωπεύεται πολιτικά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας. Δεν αλλάζω απόψεις κ. Τσίπρα εγώ. Οι επιστημονικές και πολιτικές μου απόψεις είναι ίδιες. Η πώληση των μετοχών του δημοσίου στον ΟΤΕ προς την Deutsche Telekom μέσω άλλου κομιστή των μετοχών που είχε παρεμβληθεί δεν έγινε κατά τρόπο νόμιμο και αρμόζοντα. Και το γεγονός ότι δεν είχε διασφαλιστεί δημόσια προσφορά για το σύνολο των μετοχών, θέτει προβλήματα κοινοτικού δικαίου, άρα ο κ. Μπαρνιέ δικαιώνει την επιστημονική μου άποψη και την πολιτική.

Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας του κοινοτικού δικαίου, επειδή αυτή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να χειρίζεται τις διατάξεις περί ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει και εκτιμήσεις οι οποίες είναι ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές και μπορεί να θέσει έναν φάκελο στο αρχείο εάν εκπληρωθούν άλλες προϋποθέσεις.

Και τέτοια προϋπόθεση είναι αυτή που τάσσεται τώρα να γίνει μια πρώτη προσπάθεια αποκρατικοποίησης, ώστε, ει δυνατόν, μέχρι το τέλος του μήνα να έχουμε εισπράξει τα 400 εκατομμύρια που αφορούν την πώληση των μετοχών του ΟΤΕ, ενώ παρακρατούνται τόσες μετοχές του Δημοσίου, όσες αρκούν για να διατηρηθεί σε ισχύ η συμφωνία μετόχων και άρα να διατηρούνται τα ειδικά δικαιώματα που έχει το ελληνικό Δημόσιο στον ΟΤΕ λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα του Οργανισμού.

Δεν παύει να ισχύει η συμφωνία μετόχων με τα ειδικά δικαιώματα του Δημοσίου. Αυτό είναι και το θέμα που έθεσα στο Eurogroup την προηγούμενη Κυριακή, πως πρέπει να υπάρξει μια λογική, θα έλεγα εύλογη και δημιουργική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ιδίως του κεφαλαίου περί ανταγωνισμού, εάν οι εταίροι μας θέλουν να είμαστε συνεπείς και εμπρόθεσμοι στην εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων με απόλυτη διαφάνεια και υπό τον έλεγχο της Βουλής.

Και είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια ενιαία στάση που διαμορφώνεται από το Κολέγιο των Επιτρόπων και αυτή η ενιαία στάση θα διασφαλίζει και την ουσία του Κοινοτικού Δικαίου και των θεμελιωδών κοινοτικών ελευθεριών αλλά και την ανάγκη η Ελλάδα να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία προς όφελος του λαού της και της προοπτικής της.

Γιατί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος, την απειλή του όγκου του δημοσίου χρέους μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό συμφωνούμε εδώ μέσα και με τον κ. Σαμαρά και με τον κ. Καρατζαφέρη και θέλω να πιστεύω και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και μου λέει ο κ. Τραγάκης, ως Πρύτανης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ότι το πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως το πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και χαιρόμαστε να υιοθετούμε προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας αρκεί να μην επιτρέπεται να κάνει ο οποιοσδήποτε αποσπασματική χρήση των προτάσεων αυτών, δηλαδή αρκεί να έχουν ενιαία λογική και συστηματικότητα οι προτάσεις αυτές, δηλαδή να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Αυτό λείπει, η αρχή, η μέση και το τέλος.

Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι έχουμε όλοι καταλάβει εδώ μέσα τι συμβαίνει και κυρίως νομίζω ότι καταλαβαίνουμε βαθύτερα από ότι δείχνουμε και ο ένας τον άλλον, και το πρόβλημα.

Γιατί αν ο ελληνικός λαός σχηματίσει την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ούτε μεταξύ μας ούτε με το πρόβλημα, ούτε με το λαό, θα έχουμε καταφέρει ένα πολύ μεγάλο χτύπημα σε βάρος του πολιτικού συστήματος και των δημοκρατικών θεσμών. Δεν το θέλουμε, δεν το αξίζουμε, ας το αποφύγουμε».

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Δήλωση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για την εκλογή της κας Christine Lagarde στην ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την είδηση για την εκλογή της κας Christine Lagarde στην ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από τη Βουλή όπου βρισκόταν, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Με ειδοποιεί ο εκπρόσωπος της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο Καθηγητής κ. Ρουμελιώτης, ότι πριν από λίγο εξελέγη νέα Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η έως τώρα Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών η κα Lagarde και θα ήθελα να το ανακοινώσω αυτό το Σώμα και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχές για καλή επιτυχία εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                       TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2011

 

 

Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”

 

Παρέμβαση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για άμεση δημοσιογραφική χρήση)

 

«Ήταν ευτυχής σύμπτωση το γεγονός ότι παρακολούθησα την τοποθέτηση της αγαπητής και καλής φίλης και συναδέλφου στη Βουλή και παλαιότερα στην κυβέρνηση, της Βάσως Παπανδρέου, και αμέσως μετά την τοποθέτηση ενός νέου βουλευτή μας, του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, και νομίζω ότι από τις δύο αυτές τοποθετήσεις και όλες τις τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, αναδεικνύεται μια απάντηση στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, κυρίως στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγωνία από εμάς, από την πλειοψηφία μας στη Βουλή, από τους βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση και αναλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ευθύνης.

Έχουμε όλοι μας πλήρης συνείδηση της κατάστασης. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει τα πράγματα με βάση τη δική του εμπειρία από τη δική του οπτική γωνία, μπορεί να δίνει έμφαση στο ένα ή στο άλλο ζήτημα. Ο κοινός παρονομαστής είναι η δυσκολία της κατάστασης, η ανάγκη να συγκροτηθεί και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, η ανάγκη να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και στη συνέχεια να κάνουμε το αναγκαίο βήμα βελτίωσης, μέσα στους συσχετισμούς των δυνάμεων και σε συνεχή διάλογο με τους εταίρους και δανειστές μας αλλά έχοντας μπροστά στα μάτια μας ως απαράβατη εθνική προτεραιότητα το συμφέρον του τόπου.

Επίσης, όλοι συμφωνούμε ότι η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου, είναι μια διαδικαστική και πολιτική προϋπόθεση για την αξιοπιστία της χώρας και για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όλοι μας θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, χωρίς να χάσουμε κανένα στοιχείο αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής ευαισθησίας και μέριμνας.

Επίσης, όλοι συμφωνούμε ότι αναμφίβολα το θεμελιώδες στοιχείο είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Και αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να γίνεται αποδεκτός από τις αγορές, με έναν τρόπο που να αποδεικνύεται αριθμητικά μέσα από την προβολή στο μέλλον, με έναν τρόπο, ο οποίος θα έχει το μικρότερο δυνατό κόστος για την Ελλάδα, δηλαδή για τις επόμενες γενιές.

Επίσης, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όχι απλώς διαχείρισης αλλά και μείωσης του όγκου του δημοσίου χρέους. Είναι προφανές αυτό. Με τρόπους οι οποίοι είναι διεθνώς αποδεκτοί, μπορούν να συμφωνηθούν με τους εταίρους μας, είναι ευνοϊκοί για όλη την ευρωζώνη και συνάδουν με τις αντιλήψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχει κληθεί και αυτή να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος, λόγω της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης που είναι κρίση της ευρωζώνης, για να μην πω κρίση του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Άρα, όλοι έχουμε την ίδια αγωνία. Όλοι στην πραγματικότητα έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι το μέλλον του τόπου και η αποκατάσταση της ελπίδας για τους νέους ανθρώπους. Όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε την υστεροφημία μας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον το πολιτικό, αλλά όλοι ενδιαφερόμαστε να διασώσουμε τη μνήμη του παρελθόντος και του παρόντος, στο οποίο έχουμε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, ίσως το πιο σημαντικό από πλευράς δυναμισμού και προσφοράς.

Και υπό την έννοια αυτή, πιστεύω ότι η θετική ψήφος στο Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, ανεξαρτήτως προβληματισμού, είναι μια πολύ μεγάλη, γενναία και υπεύθυνη πολιτική πράξη.

Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του χτες, όπως έχω πει και εγώ κατ’ επανάληψη αυτές τις μέρες των έντονων κοινοβουλευτικών συζητήσεων, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ασφαλές και βιώσιμο.

Βεβαίως, το να έχουμε τη στήριξη όχι μόνο της πλειοψηφίας μας αλλά και της Αντιπολίτευσης, είναι κάτι εξαιρετικά ευεργετικό. Και θέλω να ελπίζω ότι μεταξύ της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού νόμου και της εμφάνισης ενώπιον της Βουλής του νέου προγράμματος, θα έχουν διαμορφωθεί όλες οι προϋποθέσεις που σήμερα υπάρχουν στα σπάργανα αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η χώρα να δείξει ότι έχει συνείδηση των καταστάσεων της οξύτητας της κρίσης και μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές.

Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό απαντώ στις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων και επιτρέψτε μου να ξαναχρησιμοποιήσω τα δύο πιο πρόσφατα παραδείγματα τέτοιων τοποθετήσεων, την αγωνία της Βάσως Παπανδρέου και την αγωνία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που στην πραγματικότητα νομίζω ότι συνιστούν μια συμπύκνωση και μια επιτομή όλων όσων μπορεί να πει κάποιος κάτω από αυτές τις συνθήκες και σηκώνοντας ένα τόσο μεγάλο βάρος με τη ψήφο του και με την κατά συνείδηση στάση του μέσα στο Κοινοβούλιο ενώ τα συμφραζόμενα τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα ηθικά είναι τόσο άσχημα και τόσο πιεστικά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

 

το εργόσημο από το Υπουργείο Απασχόλησης,'ενα μέττρο για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, με αποτέλεσμα την αντικειμενικότητα της ανεργίας και τη διεύρυνση των παροχών της.

 

απ' όλα τα σκληρά μέτρα του μεσοπρόθεσμου τα άτομα με αναπηρίες,καθώς απαλλάσσονται και από την εισφορά. Αν βέβαια παρατηρήσει κανείς τα δικαιώματα τους αυξάνονται.

 

από παρέμβαση των Παρέδρων τα ιατρικά λάθη πλέον που αποφέρουν ποινές αστικές υπέρ των ασθενών πρόκειται να τα πληρώνουν οι ίδιοι οι γιατροί,πρόκειται να υπάρχει καταλογισμός ευθυνών.

 

μέλος του ΔΣ της ετερελιας Εισπρακτική, εταιρείας δηλαδή που τρομοκρατεί τον κόσμο για την αποπληρωμή των δανείων από το πλημμελειοδικείο Αθηνών.

 

7 Ιουλίου καλούνται στον ΟΗΕ από τον Banki Moune,ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστόφιας και ο Πρωθυπουργός του ψευδοκράτους Έρογλου , για λύση στο Κυπριακό πριν η Κύπρος αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα