Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας σας στέλουμε την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ecofin (20/6/2011)
 
 
Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ecofin (20/6/2011)

 

Α. ECOFIN: 

Νομοθετικές διαβουλεύσεις

1. Νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση:

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Ε. Επιτροπή παρουσίασε έξι προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Στις 15 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο ECOFIN κατέληξε σε συμφωνία γενικής προσέγγισης και για τις έξι προτάσεις.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου έκανε σαφή έκκληση για την υιοθέτηση του πακέτου τον Ιούνιο του 2011.  Ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου 2011 και πολλές σχετικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν έκτοτε. Το Συμβούλιο ECOFIN του Μαΐου έδωσε περαιτέρω καθοδήγηση επί διαφόρων οριζοντίων θεμάτων, προκειμένου η Προεδρία να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ).

 

Η τελική συνάντηση της τριλογίας έγινε στις 15 Ιουνίου και η Προεδρία, στις 16 Ιουνίου, απέστειλε στα κράτη-μέλη τα κείμενα των οριστικών συμβιβαστικών προτάσεων. Στις 17 Ιουνίου, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων προβλέπεται να συμφωνήσει επί του προτεινόμενου πακέτου και στη συνέχεια της ίδιας μέρας να στείλει επιστολή προς το ΕΚ. Το Συμβούλιο ECOFIN της 20ης Ιουνίου θα πρέπει να υιοθετήσει την επικαιροποιημένη γενική προσέγγιση. Το αυστηρό αυτό χρονοδιάγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΚ να ψηφίσει στις 20 Ιουνίου, ενώ η τελική ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στη μίνι ολομέλεια στις 23 Ιουνίου.

 

Αναφορικά με τις γενικές κατευθύνσεις και τα βασικά στοιχεία του νέου προτεινόμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το ΕΚ και το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές συμπλέουν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της θέσης του ΕΚ και της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚ νομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο σε τέσσερις από τις έξι νομοθετικές προτάσεις, η Προεδρία προσπαθεί να πετύχει ισορροπημένο συμβιβασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των κρατών-μελών και τους ρόλους του Συμβουλίου και του ΕΚ.

 

Σε συνέχεια εντατικών διαπραγματεύσεων, η Προεδρία θεωρεί ότι τα περισσότερα θέματα έχουν επιλυθεί ή μπορούν να επιλυθούν ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμός. Ωστόσο, τα ακόλουθα πολιτικά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, εκ των οποίων το σημαντικότερο για το ΕΚ είναι η ψηφοφορία αντεστραμμένης ειδικής πλειοψηφίας στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

 

Ζήτημα 1ο: Ψηφοφορία ανεστραμμένης ειδικής πλειοψηφίας 

Ζήτημα 2ο: Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υιοθέτηση του πίνακα αποτελεσμάτων

 

 

2. Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που χορηγεί εγγυήσεις της Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έναντι ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων  για έργα εκτός Ε.Ε.

Στο ECOFIN θα συζητηθεί πρόταση της Προεδρίας για τη χορήγηση εγγύησης της Ε.Ε. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα συζητηθεί το ζήτημα της επιλεξιμότητας της Ισλανδίας και η παροχή καθοδήγησης στην Προεδρία – σχετικά με το θέμα αυτό- κατά την προσεχή τριμερή διάλογο (που προγραμματίζεται στις 21 Ιουνίου) με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

3. (ενδεχ.) Οδηγία για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων

Στο προσεχές Συμβούλιο ECOFIN,  θα συζητηθεί πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων. Η Προεδρία στοχεύει να επιτύχει συμφωνία γενικής προσέγγισης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

 

Η πρόταση εξετάσθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, κατά την διάρκεια της βελγικής και ουγγρικής Προεδρίας. Μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της 31ης Μαΐου 2011, παρατηρείται μεγάλος βαθμός συμφωνίας σχετικά με τη συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, με την οποία θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των απόψεων που έχουν εκφραστεί.

 

Ανοικτό μένει ακόμα το ζήτημα της συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων. Η Προεδρία προτείνει να καθοριστεί το ύψος της εκ των προτέρων χρηματοδότησης στο 0,5% επί του συνόλου των καταθέσεων σαν συνολικό αποθεματικό, προκειμένου να καλυφθεί η αδυναμία μιας τράπεζας να πληρώσει τους καταθέτες της και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας των ταμείων εγγυήσεων καταθέσεων μέχρι το 2027.

 

 

4. Κανονισμός για τα παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Στο Συμβούλιο θα γίνει συζήτηση γενικής προσέγγισης επί προτάσεως Κανονισμού για τα παράγωγα, τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

 

Τον Σεπτέμβριο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού με στόχο να προσδώσει περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων. Με το σχέδιο κανονισμού η Επιτροπή προτείνει τα πληροφοριακά στοιχεία για τα συμβόλαια παραγώγων που διαπραγματεύονται εξω-χρηματιστηριακά να διαβιβάζονται στα αποθετήρια συναλλαγών και οι εποπτικές αρχές να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η Επιτροπή προτείνει να γίνεται ο διακανονισμός (συμψηφισμός των τυποποιημένων συμβολαίων) εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικών αντισυμβαλλόμενων. Έτσι θα μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος  αντισυμβαλλόμενου , δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης από πλευράς ενός των μερών. Η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Ομάδας G20 και την προσέγγιση του θέματος από τις ΗΠΑ.

 

Κατά τη τελευταία συνάντηση των Οικονομικών Ακολούθων στις 9-6-2011, διεφάνη μεγάλος βαθμός σύγκλισης απόψεων μεταξύ των κρατών-μελών, βάσει του τελευταίου συμβιβαστικού κείμενου της Προεδρίας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα εκκρεμή ζητήματα στα οποία οι απόψεις των κ-μ αποκλίνουν σημαντικά, όπως α. οι δυνατότητες παρέμβασης που θα έχουν η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Αξιών και Αγορών (ESMA), τα κολλέγια των εποπτών και οι εθνικές αρχές, β. το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, αν δηλαδή θα συνεχίσει να καλύπτει μόνο τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα ή θα επεκταθεί σε όλα τα παράγωγα, γ. η δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση στη ρευστότητα των Κεντρικών τραπεζών από τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, δ. η μεταβατική εξαίρεση των συνταξιοδοτικών σχημάτων (συνταξιοδοτικά ταμεία ή άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί) από τις υποχρεώσεις εκκαθάρισης, ε. η εξαίρεση των ενδοομιλικών συναλλαγών από υποχρεώσεις εκκαθάρισης, στ. οι ενδυναμωμένες προβλέψεις για τρίτες χώρες κλπ.

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

1. Οικονομική διακυβέρνηση: Οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων          κανόνων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών (συνέχεια από το πρώτο μέρος)

 

2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Στο πλαίσιο του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και βάσει των αξιολογήσεων των προγραμμάτων Σταθερότητας/Σύγκλισης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων που υπέβαλλαν τα κράτη-μέλη τον Απρίλιο-Μάιο 2011, η Ε. Επιτροπή, στις 7 Ιουνίου, υιοθέτησε 27 δέσμες ειδικών ανά χώρα συστάσεων- καθώς και μία ακόμη για την ευρωζώνη ως σύνολο - προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στο συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών τους, ώστε να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τα δημοσιονομικά. Οι δεσμεύσεις των 23 κρατών-μελών που μετέχουν στο Σύμφωνο Ευρώ+ (Euro+ Pact) έχουν επίσης συνεκτιμηθεί από την Ε. Επιτροπή ως μέλος της διαδικασίας και έχουν συμπεριληφθεί στις ως άνω συστάσεις.

 

Οι συστάσεις προορίζονται να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη εντός διαστήματος 12-18 μηνών. Εισηγούνται την άμεση λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται στη μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους-μέλους. Για τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν εξωτερική χρηματοοικονομική βοήθεια, η Ε. Επιτροπή επέλεξε να προβεί σε μια μόνο σύσταση – να εφαρμόσουν έγκαιρα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης. Αφού υιοθετηθούν οι συστάσεις από το Συμβούλιο, κάθε κράτος-μέλος πρέπει να επιδιώξει να αντανακλώνται οι συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ε.Ε. στη λήψη εθνικών αποφάσεων και στην ετήσια διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού.

 

Οι συστάσεις θα εξεταστούν και θα υιοθετηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Ιουνίου, μετά από συζήτηση στα Συμβούλια ECOFIN και EPSCO. Η εφαρμογή θα παρακολουθηθεί το τρέχον έτος από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη μέσω μιας αυστηρής και διαρκούς διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο σε επίπεδο ΕΕ στην επόμενη Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, τον Ιανουάριο του 2012, και για κάθε κράτος μέλος στην επόμενη δέσμη ειδικών - ανά χώρα – συστάσεών της, τον Ιούνιο 2012.

 

3. Διαχείριση ποιότητας για τα Ευρωπαϊκά Στατιστικά

Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει συμπεράσματα αναφορικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μία αυστηρή διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών», που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο 2011.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας1

20 Ιουνίου 2011

Ο Γ. Παπανδρέου στη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη
ευρύτερης συναίνεσης, προκηρύσσει δημοψήφισμα για τον Σεπτέμβριο καλώντας
τους πολίτες να πάρουν θέση για τις μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και
τονίζει ότι δεν δέχεται εμπράγματες εγγυήσεις για το νέο δάνειο που θα λάβει η
χώρα μας, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφασίζουν την εκταμίευση
της 5ης δόσης και καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία για τη χορήγηση του νέου
πακέτου στήριξης στην Ελλάδα, ο Jean-Claude Juncker σε συνέντευξή του σε βελγική
εφημερίδα χαρακτηρίζει κολοσσιαία την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα και
προτείνει την αναστολή της κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε τα Διαρθρωτικά Ταμεία
να χρηματοδοτούν το 100% των ελληνικών προγραμμάτων, ο Ευ. Βενιζέλος
δηλώνει κατά την άφιξή του στο Eurogroup ότι «μπορούμε να πετύχουμε τους
δημοσιονομικούς μας στόχους χάρη στις προσπάθειες του λαού μας και τη
συνεργασία και στήριξη των εταίρων μας», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το
οικονομικό επιτελείο εξετάζει σενάρια ελάφρυνσης μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων
από την έκτακτη εισφορά με την υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων (ΝΕΑ).

Η Ευρωζώνη εκφράζει τη βούλησή της να «παράσχει οξυγόνο» στις προσπάθειες
της χώρας μας για πλήρη εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής,
υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει η Αθήνα. Πρώτος σταθμός αυτής της έμπρακτης επίδειξης αλληλεγγύης
είναι η απόφαση για την εκταμίευση της 5ης δόσης των δανείων ύψους 12 δισ.
ευρώ, αναφέρει το ΕΘΝΟΣ. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας σημειώνει ότι η
ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και οι αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τη
χρηματοδότηση της χώρας μέχρι και το 2014 «δεν είναι τίποτα περισσότερο από
μια ανάσα ανακούφισης εν όψει της συνέχειας, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε,
θα είναι μακρά και επίπονη και θα απαιτήσει από την κυβέρνηση μεγαλύτερη
υπευθυνότητα στις αποφάσεις της και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην
εφαρμογή τους».
Για τα ΝΕΑ τις τελευταίες μέρες αναδεικνύονται κάποια στοιχεία που συνηγορούν
υπέρ της άποψης ότι με αποφασιστική διαπραγμάτευση, η Ελλάδα μπορεί να
εξασφαλίσει την ευχέρεια να εξαιρέσει από τη μέγγενη των περιορισμών τους
πιο αδύναμους: «η αλλαγή φρουράς στο οικονομικό επιτελείο συνιστά θαυμάσια
ευκαιρία να τεθεί επί νέας βάσεως αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι ο νέος υπουργός
έχει κατά νουν αυτή τη διάσταση (…) αρκεί βεβαίως να εξαντληθούν όλα τα
περιθώρια έναντι των συνομιλητών μας στο κοινοτικό κέντρο».

Σημεία

Δημοσίευμα των ΝΕΩΝ αναφέρει ότι ο Γ. Παπανδρέου συγκροτεί την επόμενη
εβδομάδα επιτροπή προσωπικοτήτων από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, η οποία
θα επεξεργαστεί το πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα,
το οποίες εν συνεχεία η κυβέρνηση θα θέσει σε δημοψήφισμα. Επικεφαλής της

Επιτροπής θα είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Λ. Παπαδήμος και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας έργο της Επιτροπής –
στην οποία θα μετέχουν κορυφαίοι τραπεζίτες θα είναι να υποβάλει σχέδιο για την
αντιμετώπιση πτυχών της οικονομικής κρίσης, αλλά και την ανάπτυξη.

Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να ενισχύσουν το πακέτο βοήθειας προς την
Ελλάδα με πρόσθετες εφεδρείες, αναφέρει η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Στο πλαίσιο
αυτό, όπως αποκαλύπτει η τελευταία έκδοση του Spiegel, ο μηχανισμός EFSF
θα μπορούσε να διοχετεύσει στις ελληνικές τράπεζες ομόλογα αξίας 20 δισ.
ευρώ, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως ενέχυρο στην ΕΚΤ. Έτσι, μέχρι να
ξεκαθαριστεί το ομιχλώδες τοπίο με τους οίκους αξιολόγησης, η χρηματοδότηση των
ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ θα συνεχιστεί αδιαλείπτως (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ).

Το θερμότερο απεργιακό καλοκαίρι των τελευταίων 100 χρόνων ετοιμάζεται
να ζήσει η Βρετανία, καθώς κυβέρνηση και συνδικάτα παρατάσσονται για
ολομέτωπη σύγκρουση μακράς διαρκείας, με αφετηρία τις 30 Ιουνίου. Την
ημέρα αυτή πραγματοποιούν την πρώτη προειδοποιητική απεργία 750.000 Βρετανοί
εκπαιδευτικοί μαζί με άλλους κλάδους δημοσίων υπαλλήλων (υγεία, μεταφορές
κ.ά.). Σύμφωνα με την Independent το συνδικάτο Unison έχει συστήσει απεργιακό
ταμείο 30 εκατ. λιρών για αν στηρίξει τα μέλη του σε μια παρατεταμένη κοινωνική
σύγκρουση που θα νεκρώσει τους επόμενους μήνες σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες
υπηρεσίες και μεταφορές.

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας1

Ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει στη χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ο. ότι «θα συνεχίσει
τον ίδιο δρόμο του καθήκοντος, μαζί με τους βουλευτές, τα στελέχη και τον
ελληνικό λαό» και καλεί τους βουλευτές να στηριχθούν στον ίδιο και να στηρίξουν
την κυβέρνηση που θα προκύψει από τον σημερινό ανασχηματισμό, ο Olli Rehn
με ανακοίνωση του προαναγγέλλει την έγκριση εκταμίευσης της πέμπτης δόσης
προς την Ελλάδα και κάνει νέα έκκληση για συναίνεση των μεγάλων πολιτικών
κομμάτων, ο Nicolas Sarkozy καλεί τους ηγέτες της ευρωζώνης να επιδείξουν
σοβαρότητα και να συνεργαστούν ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για
τη στήριξη της Ελλάδας, δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο συνδέουν τις εξελίξεις στο
εσωτερικό της Ελλάδας και την τύχη της ελληνικής οικονομίας με τον κίνδυνο
κατάρρευσης της ευρωζώνης αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ στο επιτελείο
της Ν.Δ. επικρατεί προβληματισμός σχετικά με την υποδοχή του Αντ. Σαμαρά στη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την προσεχή εβδομάδα (ΝΕΑ) με τον
πρόεδρο της Ν.Δ. να καταγγέλλει στη χθεσινή του ομιλία στην Κ.Ο., μηχανισμούς
παραπληροφόρησης που διαστρεβλώνουν τις θέσεις της Ν.Δ. στο εξωτερικό.

Για τα ΝΕΑ η σύγκληση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αλλά και το ύφος και το
περιεχόμενο της τοποθέτησης του Γ. Παπανδρέου ενώπιον των βουλευτών
λειτούργησαν καταλυτικά στην αποσυμφόρηση του κλίματος: «οι αυτοκριτικοί
τόνοι, η προαναγγελία νέου κυβερνητικού σχήματος με περισσότερο πολιτικά
χαρακτηριστικά και η απόπειρα ψυχικής προσέγγισης που διέκριναν την ομιλία
του ικανοποίησαν – αν κριθεί από τις αντιδράσεις του ακροατηρίου του. Όλα αυτά
σε συνδυασμό με το κύμα δηλώσεων υποστήριξης προς την Ελλάδα από κορυφαίους
διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας,
έφεραν τα αισθήματα ανακούφισης. Τα οποία, φυσικά, δεν περιορίζονται στο
εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Αφορούν ολόκληρη τη χώρα, η τύχη της
οποίας έτσι κι αλλιώς συναρτάται από την πολιτική σταθερότητα, άρα πρωτίστως από
την κυβερνητική σταθερότητα».
Το ΕΘΝΟΣ τονίζει στο κύριο άρθρο του ότι «ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων
αποτελούν προϋποθέσεις, οι οποίες είναι ικανές να δώσουν λύσεις σε σοβαρά
προβλήματα αν αξιοποιηθούν έγκαιρα και αξιόπιστα». Και σημειώνει: «μένει
τώρα να αποδειχθεί ότι οι χθεσινές υποσχέσεις δεν θα διαψευστούν μέσα σε μερικά
εικοσιτετράωρα ή έστω εβδομάδες. Αν αυτό συμβεί, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει κάνει
ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο σε κυβερνητικό αλλά και σε καθαρά κομματικό
επίπεδο».

Σημεία

Το κύριο άρθρο της ηλεκτρονικής έκδοσης της γαλλικής εφημερίδας Le Monde,
που αναδημοσιεύουν τα ΝΕΑ, με τίτλο «Να σώσουμε την Ελλάδα, με οποιοδήποτε
τίμημα» θέτει τις παραμέτρους του ελληνικού προβλήματος και ζητεί από τις ηγέτες
των ευρωπαϊκών χωρών και, κυρίως από την Γερμανία, να αρθούν στο ύψος των

1

Εφημερίδες που διερευνήθηκαν σήμερα: ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ,
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

17 Ιουνίου 2011

περιστάσεων: «δεν αρκεί να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά: η κρίση είναι βαθιά
και η εστία θα ανάψει ξανά με το πρώτο φύσημα του ανέμου (…) η ΕΚΤ έχει
δίκιο. Μόνο μακροπρόθεσμες απαντήσεις μπορούν να θεραπεύσουν το κακό
στη ρίζα του. Συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε την Ελλάδα, αλλά
παρακολουθώντας από κοντά τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή των μέτρων
λιτότητας τα οποία υιοθετεί. Και κυρίως εφευρίσκοντας εκ νέου την οικονομική και
δημοσιονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ».

Δημοσίευμα της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ με τίτλο «Τρενάρει μέχρι Σεπτέμβριο η
Γερμανία το νέο πακέτο» αναφέρει ότι κυβερνητική πηγή του Βερολίνου δήλωσε
στο Reuters ότι η Γερμανία θεωρεί ότι η τελική συμφωνία για το νέο πακέτο
διάσωσης για την Ελλάδα θα περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο: «θέλουμε να άρουμε
τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την καταβολή της επόμενης δόσης στο τρέχον
πακέτο στήριξης αμέσως. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το ότι συμφωνούμε πάνω
στα θεμελιώδη βασικά στοιχεία και τους όρους του νέου πακέτου βοήθειας στην
Ελλάδα. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει τότε να ολοκληρωθούν την ώρα της καταβολής
τής επόμενης δόσης, με άλλα λόγια, τον Σεπτέμβριο».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους η ανεργία εκτινάχθηκε στο 15,9% έναντι 11,7% το αντίστοιχο
διάστημα του 2010. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων έφθασε τα 792.601 άτομα και
αυξήθηκε κατά 195.193 άτομα ή 35,1% μέσα σε έναν χρόνο. Το πλέον ανησυχητικό
στοιχείο για το ΕΘΝΟΣ, είναι το πλήθος των ανέργων που δεν μπορούν να βρουν
εργασία για περισσότερους από 12 μήνες. Οι «μακροχρόνια» άνεργοι, όπως τους
χαρακτηρίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανέρχονται πλέον σε 369.352 και
προσεγγίζουν το 50% του συνόλου. Επίσης, το ποσοστό των «νέων ανέργων»,
δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας
απασχόληση, ανέρχεται στο 22,8% του συνόλου των ανέργων.

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

 

τον Σεπτέμβριο η ηλεκτρονική διασύνδεση του ΣΕΠΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ με όφελος τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

 

η απόφαση για την επιβολή προστίματος για την SIEMENS  εν αναμονή της υπογραφής του νέου Υπουργού δικαιοσύνης Μιλτιάδη Παπαιωάννου.

 

25 περίπου μέρες ο πρωθυπουργός κος Παπανδρέου στην Θεσ/νίκη με συμμετοχή του στην περιφερειακή συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ Κεντρ. Μακεδονίας.

 

Εκπροσωπος του Ρωσσου προεδρου Νεντβεντεφ στο Κανταφι για να οδηγησει τη Λιβυη σε εκλογες

 


Προβληματικη του after sales support απο την εταιρια Ρομποπουλος.

 


Νεο Κινημα με την επωνυμια "Προοδευτικη Συμμαχια" στην Ευρωπαικη Ενωση με τη συνεργια Σοσιαλιστικων και Σοσιαλοδημορκατικων κομματων και κινηματων.

 


Δημιουργειται αυτες τις ημερες στη Κυπρο η πρωτη ιδρυτικη συνελευση πανεπιστημιου απο μικρες χωρες με οφελος τη προωθηση της κοινωνιας της γνωσης και καινοτομιας. Στο επομενο διαστημα προκειται να εξιδικευθουν οι στοχοι με διαφορες εκδηλωσεις ανα την ευρωπη.

 


Καταγγελια της ΕΔΕΚ προς τη Κυπριακη προεδρια για τη κατασπατηληση δημοσιου χρηματος απο μη κυβερνητικους οργανισμους, με αποτελεσμα να υπαρχει χειραγωγηση τους.

 


Ερευνες απο κυπριους γεννετιστες για να βρεθει λυση στο προβλημα του καρκινου του μαστου.

 


Πασχει η αναπτυξιακη διασταση του ΠΑΟΚ απο τη διοικηση του, αν και με τις σημερινες εξελιξεις στη κυβερνηση μπορει να υπαρξει αλλαγη σκυταλης.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα